Yıl: 2015 Cilt: 20 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2015 Cilt: 20 Sayı: 3)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Bankacılıkta Marka Değeri ve Risk Algısı: Bireysel Bankacılık Müşterileri Üzerine Etkileri - MSc. Elçin ÇELİK

Ulus İnşa Stratejileri Bağlamında Avrupa Milli Marşlarının Sosyo-Politik Mukayesesi - Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ, Yrd. Doç. Dr. Murat YAMAN

Sürdürülebilir Rekabet Yönetiminde Marka Değeri ve Marka Güveni: Süleyman Demirel Üniversitesinde Bir Uygulama - Prof. Dr. Nurhan PAPATYA, Yrd. Doç. Dr. Gürcan PAPATYA, Arş. Gör. A. Buğra HAMŞIOĞLU

İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sürdürülebilirlik: BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Araştırma - Doç. Dr. Hatice ÖZUTKU, Yrd. Doç. Dr. Melek ÇETİNKAYA, Doç. Dr. Veysel AĞCA

Hizmet Odaklılığın Çalışanların Tutum ve Davranışlarına ve Örgütün Performansına Etkileri: Hizmet Sektöründe Bir Alan Araştırması - Doç. Dr. Selim EREN, Öğr. Gör. Dr. Nevriye AYAS

Bulanık DEMATEL ve Bulanık TOPSİS Yöntemleri İle Üçüncü Parti Lojistik Firma Seçimi İçin Bütünleşik Bir Model Yaklaşımı - Doç. Dr. Şenol ALTAN, Arş. Gör. Elçin KARAŞ AYDIN

Banka Hizmet Kalitesi Boyutları İle Banka Sadadakati Arasındaki İlişkilerin Servqual ve Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: İ.İ.B.F Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama - Yrd. Doç. Dr. Erkan ARI, Prof. Dr. Veysel YILMAZ

İnovasyona Dayalı Bölgesel Kalkınma: Teoriler ve Politikalar Üzerine Bir Eleştiri - Yrd. Doç. Dr. Hidayet ÜNLÜ, Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU, Yrd. Doç. Dr. Onur SUNGUR

Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri: Kırşehir Belediyesi Çalışanlarının Etik Algıları Üzerine Bir Araştırma - Yrd. Doç. Dr. Sefa USTA, Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOCAOĞLU

Paylaşılan Kültürel Sembol Etkisinde Perakende Mağaza Tercihi ve Etnik- Sosyal Dayanışma İlişkisi: Antakya Örneği - Yrd. Doç. Dr. Sonyel OFLAZOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Zerrin ARSLAN

Avrupa Birliği’nde Yüksek Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Mavi Kart Planının Avrupa Birliği’nin Rekabet Gücüne Etkisi - Öğr. Gör. Dr. Deniz Dilara DERELİ, Yrd. Doç. Dr. Melike AKKARACA KÖSE

Mesleki Motivasyonun, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Akademisyenler Üzerine Görgül Bir Araştırma - Dr. Esra ZEYNEL, Prof. Dr. İlker H. ÇARIKÇI

Psikolojik Sermayenin Çalışanların Duygu Gösterimleri ve İşe Yabancılaşmalarına Etkileri: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma - Dr. Memduh BEGENİRBAŞ                                                                                  

Banka Kârlılığının Belirleyicileri: 2002-2012 Dönemi Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme - Dr. Nizamülmülk GÜNEŞ

A Research On The Aspect Of The Social-Economics Characteristics Of The Turkish Population Living In London - Dr. Özcan ERDOĞAN

An Investigation Of The Moderating Effect Of Work Exhaustion On The Relationship Between Perceived Servant Leadership And Organizational Commitment - Öğr. Gör. Dr. Seçil BAL TAŞTAN, Arş. Gör. Yaprak KALAFATOĞLU

Bir İmalat Şirketinin İyileştirme Projesi Seçiminde Bulanık Analitik Hiyerarşi Sürecinin Uygulanması - Arş Gör. Dr. Vesile Sinem ARIKAN KARGI

Avrupa Birliği Reform Süreci Çerçevesinde Türkiye’de Yargı Reformları - Arş. Gör. Ceren ŞAKAR, Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ

Türkiye’de Ordu – Siyaset İlişkileri Çerçevesinde AK Parti – TSK Etkileşimine Bakış - Arş. Gör. Niran CANSEVER, Yrd. Doç. Dr. Hakan Mehmet KİRİŞ

F. A. Hayek’in Bilgisizlik Teorisi Çerçevesinde Piyasa, Denge ve Planlama - Arş. Gör. Serdar GÖCEN