Araştırma ve Yayın Etiği

ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (SDÜİİBFD), yayın etiği kapsamında COPE (Committee on Publication Ethics) ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tarafından belirlenen yayın etiği ilke, standart ve tavsiyelerini gözetmekte ve bunlara uygun hareket etmektedir. Dolayısıyla SDÜİİBFD’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler uluslararası etik standartlara uygun olmalıdır.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, açık erişim politikasını benimsemiş bir dergidir.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nde yayımlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, Turnitin intihal programı tarafından taranmaktadır.

 

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Araştırmayı incelemek için yeterli niteliğe sahip olmayan veya makaleyi hızlı bir şekilde değerlendirmesinin mümkün olmayacağını bilen seçilmiş bir hakem, editöre söz konusu durumu bildirmeli ve inceleme sürecinden özrünü istemelidir.

Hakemler; kendilerine ulaşan makaleleri gizli tutmak ve hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler.

Hakemler; değerlendirme raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdır ve editörün izni olmadan yazarlarla doğrudan iletişim kurmamalıdırlar.

Hakemler; makaledeki potansiyel etik meseleler konusunda özenli olmalı ve bunları editörün dikkatine sunmalıdır. Bu duruma değerlendirmedeki makale ile hakemin kişisel bilgi sahibi olduğu herhangi başka bir yayınlanmış çalışma arasındaki özlü benzerlik ve örtüşme dahildir.

Hakemlik, objektif olarak yapılmalıdır. Yazarlara dair kişisel eleştirilerde bulunulmamalı, değerlendirmeler yapıcı, dürüst ve kibar olmalıdır.

Hakemler; yazarlarından herhangi biriyle rekabetçi, işbirlikçi veya başka türlü bir ilişki veya bağlantıdan kaynaklanabilecek potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip olduğu bir makaleyi değerlendirmeyi kabul etmeden önce editöre danışmalıdır.

 

Yazarların Etik Sorumlulukları

Yazarlar; başvuru süreci esnasında verdikleri her türlü bilginin doğruluğunu beyan etmeli ve yanıltıcı, yanlış ya da eksik beyanda bulunmamalıdır.

Yazarlar; gönderdikleri makaleleri başka bir yerde yayınlamamış ya da yayınlanmak üzere göndermemiş olması gerekmektedir.

Yazarlar, makalelerinde kullandıkları alıntıların tümüne kaynak göstermelidir.

Yazarlar, makalenin kendi çalışmaları olduğunu, hiçbir şekilde intihal yapmadıklarını, intihalden kaynaklanan tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu ve bu konuda derginin hiçbir sorumluluğunun olmadığını beyan etmiş olmaktadır.

Yazarlar; makaleye bilimsel katkı verdiklerini taahhüt etmeli ve bütün yazarların makale üzerinde eşit sorumluluğa sahip olduğu bilinmelidir.

Sorumlu yazar; makalede adı geçen tüm ortak yazarların yayına ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olduğunu taahhüt etmelidir. Çalışmaya önemli katkılar sağlayan tüm kişiler ortak yazar olarak adlandırılmalıdır. Bunun dışındaki kişilere teşekkür kısmında yer verilmelidir.

Yazarlar; gönderdikleri çalışmaları destekleyen kurum/kuruluşları, finansal kaynakları veya çıkar çatışmasını beyan etmekle yükümlüdür.

Yazarlar; gerek görüldüğü takdirde makalede yer alan veri setlerine ulaşım imkânı sağlamalıdır.

Yazarlar; dergide yayımlanmak üzere gönderdikleri makaleleri, araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamalıdır. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makale içerisinde belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

 

Editörlerin Etik Sorumlulukları

Editörler; özgünlüğe ve bilimsel literatüre sağladığı katkıyı dikkate alarak makalelerin yayımlanmasına karar verirler.

Editörler; hakem havuzunun geniş ve güncel tutulması için gayret ederler.

Editörler; makalelerdeki hata, tutarsızlık veya yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesine yardımcı olurlar.

Editörler; makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.

Editörler; akademik kurallara riayet etmeyen ve bilimsellikten uzak değerlendirmeleri engellerler.

Editör kurulu; dergide hangi makalelerin yayınlanacağına karar verir. Yazarların makalelerini değerlendiren editör kurulu; ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık ya da politik felsefelerinden bağımsız olarak değerlendirme yapmalıdır. Alınacak karar, makalenin doğruluğu, geçerliliği ve önemi ile derginin kapsamının uygunluğuna dayanmalıdır. İftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmalıdır.

Editör veya herhangi bir editör kurulu üyesi; ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editör danışmanları ve yayıncılardan başka kimseye bir makale hakkında bilgi ifşa etmemelidir.

Sunulan bir makalede açıklanan yayınlanmamış malzemeler, yazarın açık yazılı izni olmaksızın editörün veya editör kurulunun kendi araştırmalarında kullanılmamalıdır.