Yıl: 2015 Cilt: 20 Sayı: 4

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2015 Cilt: 20 Sayı: 4)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Hemşirelerde Örgütsel Bağlılık ile İş Tatmini İlişkisi - Canan HOŞ, Yrd. Doç. Dr. Aygen OKSAY

gov.tr’den com.tr’ye Bir Kamu Politikası Analiz Örneği: 2000 Yılı Sonrası Değişen Posta Hizmet Politikaları ve PTT AŞ - Dr. Osman Kürşat ACAR, Prof. Dr. Murat OKCU

Türkiye'deki Adli Muhasebeciliğin Hakimlerin Bakış Açıları Bağlamında Analizi - Öğr. Gör. Dr. Mehmet Akif ALTUNAY, Prof. Dr. Durmuş ACAR

Sürekli Kontrol ve Risk Değerlendirmesi Kapsamında Bir Sürekli Denetim Uygulaması - Arş. Gör. Mahmut Sami ÖZTÜRK, Prof. Dr. Durmuş ACAR

Herkes için Ulaşılabilir Bir Toplum Oluşturmada Yerel Yönetimlerin Rolü - Doç. Dr. Adem EFE, Uzm. Selim SÖZER

Kamu Yönetiminin Denetlenmesinde Yeni Bir Yöntem Olarak Ombudsmanlık Kurumunun Uygulanabilirliği - Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ

Avrupa Birliği’nin BalkanÜlkeleri Vergi Sistemleri Üzerindeki Rolünün Değerlendirilmesi - Doç. Dr. Serpil AĞCAKAYA, Doç. Dr. Onur EROĞLU

Geriye Ve İleriye Dönük Para Politikası Reaksiyon Fonksiyonlarının Tahmini: Taylor Kuralı - Nilcan ALBAYRAK, Doç. Dr. Zehra ABDİOĞLU

Sahiplik Yapısının Firma Performansı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği - Öğr. Gör. Dr. Mesut DOĞAN, Doç. Dr. Yusuf TOPAL

Comparıson in Trade Outcome Performance Between The European Union Membership Candidate Country - Turkey and European Union Member Countries - Phd. Stud. Kokou ADALESSOSSI, Phd. Stud. Neylan KAYA

Çalışanların Adalet Algısı Sessizliklerini Etkiler mi? ÖYP ve Diğer Araştırma Görevlileri Açısından Karşılaştırmalı Bir Araştırma - Prof. Dr. Atılhan NAKTİYOK, Arş. Gör. Seda KIZIL, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Kürşat TİMUROĞLU

Yeni Ekonomi Üzerine Bir İnceleme - Yrd. Doç. Dr. Bilge AFŞAR

Türkiye’de Kredi Kartı Harcamaları ve Vergi Gelirleri İlişkisi: Vektör Otoregresif Model ile Analizi (2007-2015) - Yrd. Doç. Dr. İclal ÇÖGÜRCÜ

Hesap Verme Sorumluluğu Çerçevesinde Türk Sayıştay’ının Rolü - Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAYTAK, Arş. Gör. Ercan BAHTİYAR

Kobilerin Alacak Yönetimi Politikalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Burdur, Isparta ve Bucak Organize Sanayi Bölgelerinde Bir Uygulama - Yrd. Doç. Dr. Osman AKIN, Yrd. Doç. Dr. Osman Kürşat ONAT, Emine Dilek ESER, Ramazan DALGAR

Savunma Sanayii için Teknoloji Transfer Yöntemi Seçimi - Dr. Hakan EREN, Dr. Ali KILIÇ, Hakan BALCI

Türkiye’de Sigara’nın Vergilendirilmesinin Etkinliği - Yrd. Doç. Dr. Alparslan UĞUR, Yrd. Doç. Dr. Emin KÖMÜRCÜLER

Nasıl Bir Parti? Seçmenlerin Siyasal Marka Kişiliği Algısı Üzerine Bir Araştırma: Tokat İli Örneği - Yrd. Doç. Dr. Elif BOYRAZ, Oğuz BALIM

6360 Sayılı Yasa’nın Genişleyen Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sınırının Etkinlik Ve Verimliliğe Etkisi Bağlamında Değerlendirmesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Örneği - Yrd. Doç. Dr. Hale BİRİCİKOĞLU, Arş. Gör. Duygu DEMİROL DUYAR

Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımından Hareketle Üniversitelerde Performans Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme - Doç. Dr. Süleyman ULUTÜRK