Yıl: 2016 Cilt: 21 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2016 Cilt: 21 Sayı: 1)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Mentorluk ve Psikolojik Güçlendirmenin Öz Yeterlilik Algısına Etkisi - Prof. Dr. Ömer Faruk İŞCAN, Arş. Gör. Sezin ÇAKIR

Trafik Kaza Verilerinin Log Lineer Modeller ile İncelenmesi - Yrd. Doç. Dr. Erkan ARI

Türkiye’deki Makro İktisadi Bağlamın İşletme Gruplarının Çeşitlendirme Stratejilerine Etkileri: 1975-2010 Dönemi için Boylamsal Bir Analiz - Yrd. Doç. Dr. Serkan DİRLİK, Doç. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ

Entropi-Gri İlişkisel Analiz Yöntemleri ile Bütünleşik Bir Yaklaşım: Turizm Sektöründe Uygulama - Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Üretim İşletmelerinde Satılan Mamul Maliyeti Tablosu Üzerine Etkileri: Bir Üretim İşletmesi Örneği - Yrd. Doç. Dr. Serpil SENAL, Yrd. Doç. Dr. Burcu ASLANTAŞ ATEŞ

Dönüştürücü/Etkileşimci Liderliğin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği - Dr. Sine ERDOĞAN MORÇİN, Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

KOSGEB Girişimcilik Eğitimine Katılan Kursiyerlerin Girişimcilik Kararını Etkileyen Sebepler Üzerine Bir Araştırma - Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza İNCE, Öğr. Gör. Fuat ÇAMLIBEL, Arş. Gör. Dr. Yunus Emre BİROL

Ahiler Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı Etki Analizi Araştırması - Doç. Dr. Serdar ÖZTÜRK, Arş. Gör. Hayri TANRIVERDİ, Sümeyye TANRIVERDİ

Güney Kore’nin Ekonomik Kalkınmasının Temel Dinamikleri (1960-1990) - Yrd. Doç. Dr. Umut ÇAKMAK

Türkiye’de AR-GE, İnovasyon, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Asimetrik Nedensellik Analizi - Yrd. Doç. Dr. Onur SUNGUR, Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim AYDIN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Vahit EREN

AB Üyesi Ülkelerde Yönetişimin Sürdürülebilir Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi - Yrd. Doç. Dr. Taner GÜNEY

Kalkınma Ajanslarının Çevresel Sürdürülebilirliği Sağlamadaki Rolü Üzerine Bir Tartışma - Dr. Murad TİRYAKİOĞLU, Dr. Özlem TUNA

Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Mobil Devlet Uygulamaları: Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma - Arş. Gör. Fatih GÜRSES, Yrd. Doç. Dr. Melih ENGİN

Üniversitelerin Kentlerine Etkileri: Denizli Pamukkale Üniversitesi Örneği - Dr. Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE

Mahalli İdarelerde İtibar Yönetimi - Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAYRAM, Yrd. Doç. Dr. Seyhan BİLİR GÜLER, Yrd. Doç. Dr. Yasemin KOLDERE AKIN

Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçişte Etkili Olan Dış Faktörlerin Değerlendirilmesi - Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap AKINCI, Yrd. Doç. Dr. Sefa USTA

İç Savaştan Bölgesel İstikrarsızlığa: Suriye Krizinin Türkiye’ye Faturası - Yrd. Doç. Dr. Nurettin ALTUNDEĞER, M. Ertuğrul YILMAZ

Güvenlikteki Kavramsal Değişim ve Türkiye’nin Güvelik Yaklaşımı ve Politikalarına Etkileri - Yrd. Doç. Dr. Murat GÜL

Isparta’daki Özel Hastanelerin Marka Stratejilerini Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma - Yrd. Doç. Dr. Nezihe TÜFEKCİ, Öğr. Gör. Oğuz Gökhan İNCE, Yrd. Doç. Dr. Ömer Kürşad TÜFEKCİ

Ev Hizmetlerinde Çalışan Kadınların Sosyal Güvenliği - Yrd. Doç. Dr. Seda TOPGÜL