Yıl: 2019 Cilt: 24 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2019 Cilt: 24 Sayı: 3)

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

01 - Türkiye’de Nakit Akışlarının Sunumunda Yöntem Tercihlerinin Analizi ve Brüt Yönteme Göre Raporlanmış Nakit Akış Tablolarının İncelenmesi

Arş. Gör. Süleyman BAYRAKCIOĞLU – Prof. Dr. Osman BAYRİ

02 - Türkiye’de Sağlık Sektöründe Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemlerinin Kullanılmasına Yönelik Literatür Taraması

Prof. Dr. Selim Yüksel PAZARÇEVİREN - Öğr. Gör. Tolga ALA

03 - Kurumsal Yönetim Aracı Olarak Gönüllü Raporlamanın Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi: Fortune 500 Örneği

Pınar YALÇINKAYA - Doç. Dr. Tuğba UÇMA UYSAL

04 - Bankacılık Sektörü Açısından Türkiye ve Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin Karşılaştırması

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin YILDIRIM – Prof. Dr. Şakir SAKARYA

05 - Muhasebe Denetiminde Karşılaşılan Hata ve Hileler: Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma

Merve TAYMAN - Prof. Dr. Ömer TEKŞEN

06 - 2008 Global Krizi Sonrası Türkiye’de Aracı Kurumlarda Etkinlik ve Etkinliği Belirleyen Faktörler: 2008-2017 Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erkan ÇELİK

07 - Otomotiv Sanayinde Teknoloji Geliştirme Yeteneğinin Kazanılması ve Patika Bağlılığı (Güney Kore – Türkiye)

Dr. Sıtkı Selim DOLANAY - Prof. Dr. Bekir Sami OĞUZTÜRK

08 - Uluslararası Ulaştırma Politikaları Çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Ulaştırma Politikaları

Prof. Dr. Cem SAATÇİOĞLU - Kaan ÇELİKOK

09 - Yönetimde Örgüt Kültürü İle Mobbing Ilişkisinin Yeri ve Önemi

Gözde EŞENLİ - Prof. Dr. Mehmet AKTEL

10 - Yerel Yönetimlerde E-Belediye Uygulamaları: İçişleri Bakanlığı E-Belediye Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ERDOĞAN

11 - İdeolojik Devletin Siyasal Toplumsallaşma Aracı Olarak Okulun İşlevi: Kavramsal Bir Analiz

Doç. Dr. Hakan CANDAN – Dr. Öğr. Üyesi Murşit IŞIK

12 - Batı Karadeniz Havzasında Kent Yönetiminde Kadın: Durum İncelemesi

Öğr. Gör. Seda TAPDIK - Prof. Dr. Nilüfer NEGİZ

13 - Çift Kariyerli Eşlerde Örgütsel Stresin İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Rahat RACAPOVA - Dr. Öğr. Üyesi Erol TEKİN

14 - Sınırsız Kariyerin Kariyer Başarısı Üzerindeki Etkisinde Kariyer Bağlılığının Rolü

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin UZUNBACAK - Semra ZENGİN - Öğr. Gör. Yasemin ÇELİK

15 - Materyalist ve Spiritüalist Dünya Görüşlerinin Otantik Tutum İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Arş. Gör. Hayri CENGİZ – Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

16 - Yönetim Uygulamalarında Evrim, Doğal Seçilim ve Yeniden Üretim: Değişim Mühendisliği Örneği

Doç. Dr. Gürcan PAPATYA

17 - Çalışan Kadınların Kişilik Özellikleri İle İş Stresi ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Isparta İlinde Bulunan Özel Hastaneler Üzerine Bir Uygulama

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK - Hilal ŞAHVERDİOĞLU

18 - Ülkelerin Gelişmişlik Seviyelerinin Tahmininde Kullanılan Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırılması

Esranur DEMİRCİ - Doç. Dr. Meltem KARAATLI

19 - Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve Bulanık ARAS Yöntemleri İle Polis Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi: Isparta Örneği

Doç. Dr. Kenan Oğuzhan ORUÇ - Mustafa ARICAN

20 - The Examination of The Impact of Workplace Envy on Individual Outcomes of Counterproductive Work Behavior and Contextual Performance: The Role of Self-Control

Burcu AYDIN KÜÇÜK – Doç. Dr. Seçil TAŞTAN