Yıl: 2018 Cilt: 23 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2018 Cilt: 23 Sayı: 1)

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

01 - Platon’un Devlet’inde/Politeia’sında Yalanın Ontolojik Yapısı

Doç. Dr. Aydın IŞIK

02 - Kimlik İnşasına İlişkin Temel Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Türkiye’ye Yansımaları

Dr. Ramazan Saim DALBAY – Prof. Dr. Nazmi AVCI

03 - Yuri Bashmet’in 20. Yüzyıl Konçerto Anlayışı Üzerine Etkisine Viyola Çalgısı Perspektifinden Bir Bakış

Öğr. Gör. – Kompozitör Ali ALİZADE

04 - Kent Yoksulluğunun Kentsel Dönüşüm Üzerinden Okunması

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI – Doç. Dr. Cem ERGUN

05 - Kamu Politikalarına Sivil Katılımda Farklı Bir Model: Rusya Federasyonu Sivil Kamarası

Yrd. Doç. Dr. Cenay BABAOĞLU - Sedat ÇOBANOĞLU - Dr. Volkan GÖÇOĞLU

06 - Kalkınma ve İnovasyon İlişkisi Türkiye, Almanya, İngiltere, Çin, Güney Kore, Japonya ve Singapur Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Bekir Sami OĞUZTÜRK - Ahmet ÖZASLAN

07 - Bilgi Ekonomisi ve Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Arş. Gör. Güler GELGEÇ - Prof. Dr. Selim Adem HATIRLI

08 - Türkiye’nin Ulaşımında Enerji Sorununa Çözüm Ortağı CNG

Öğr. Gör. Hasan Ali ÖZDEMİR – Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU

09 - İnternet Üzerinden Alışverişlerde Tüketicilerin Markalara Yönelik Tutumlarının Değiştirilmesi İçin Bir Model Önerisi: Tutum Değişim Modeli

Arş. Gör. Orkun YILDIZ

10 - İşletmelerde Çevresel Sürdürülebilirlik Bilinci ve Yeşil İşletmecilik Uygulamaları İle İşletme Başarısı Arasındaki İlişki

Burak ŞENOCAK – Yrd. Doç. Dr. Yeliz MOHAN BURSALI

11 - Damgalamanın Kavramsal Çerçevesi

Öğr. Gör. Sümeyye ÖZMEN - Prof. Dr. Ramazan ERDEM

12 - Kurt Lewin’in Liderlik Tarzları İle Örgütsel Sapma İlişkisinin İncelenmesi

Öğr. Gör. Volkan AKÇİT – Doç. Dr. Esin BARUTÇU – Öğr. Gör. İbrahim AKŞİT

13 - Isparta İlindeki Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Değerlendirmelerinin İncelenmesi: Tripadvisor Örneği

Doç. Dr. Murat ÇUHADAR - Satı KÖSEOĞLU - Önder GÜLTEPE

14 - Havalimanı Hizmetlerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Öğr. Gör. Barış IŞILDAK – Prof. Dr. Mustafa Zihni TUNCA

15 - Forbes 2000 Listesinde Yeralan Havacılık Sektöründeki Şirketlerin ENTROPİ, MAUT, COPRAS ve SAW Yöntemleri İle Analizi

Prof. Dr. Nuri ÖMÜRBEK - Arş. Gör. Ezgi Dilan URMAK AKÇAKAYA

16 - Hileli Finansal Raporlama: Bağımsız Denetçilerin Meslek Etiği ve Hileli Finansal Raporlamaya Bakış Açılarına Yönelik Bir Araştırma

Öğr. Gör. Ümit AYDIN - Doç. Dr. Osman TUĞAY

17 - Muhasebe Dilinde Çeviri Sorunları

Prof. Dr. Hayrettin USUL - Elif ÇAĞLAN

18 - Gül Ürünleri Üreten İşletmelerde Birleşik Mamul Maliyetlerinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Burcu ASLANTAŞ ATEŞ – Ali TOPRAK

19 - The Common/Unique and Cognitive/Conative Model of Destination Image: The Case of Azerbaijan

Lecturer Emiliya AHMADOVA