Yıl: 2015 Cilt: 20 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2015 Cilt: 20 Sayı: 1)

Ön Kapak Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Mikro-Bölge Kalkınma Stratejisi: Güneydoğu Çalışması - Doç.Dr.Abdulkadir KÖKOCAK

The Transportation Planning At The Southern California Mega-Region According To The Southern California Association Of Governments Records Assoc.Prof.Dr.Elif ÇOLAKOĞLU

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi Doç.Dr.Lutfiye ÖZDEMİR

Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin Siyasal Değerleri Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep ve Şanlıurfa Örneği Yrd.Doç.Dr.A. Vahap ULUÇ, Doç.Dr.Abdullah ÇELİK, Yrd.Doç.Dr.Abdullah TAŞTEKİN

Düzenlemenin Üç Hali: Refah Devletinden Düzenleyici Devlete Düzenleme Faaliyetinin Vazgeçilemezliği Yrd.Doç.Dr.Aziz TUNCER, Yrd.Doç.Dr.Özer KÖSEOĞLU

Analitik Ağ Süreci İle Lojistik Sektöründe Lojistik Maliyet Unsurları ve Ağrılıklarının Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr.İbrahim Emre KARAA, Dr.Umut Burak GEYİKÇİ

Determination Of Effective Critical Success Factors In Successful Implementation Of ERP By Using Fuzzy Dematel Method - Assist.Prof.Dr.Murat ETÖZ, Assist.Prof.Dr.Muharrem DÜĞENCİ

Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Yansımaları: Hükümet Programları Üzerinden Nitel Bir İnceleme Yrd.Doç.Dr.Mustafa LAMBA

The Unemployment Effects Of Fiscal Policy In Netherlands Assist.Prof.Dr.Umut ÜNAL

Yüksek Girişimcilik Eğilimli Üniversiteli Gençlerin Demografik Özellikleri ve Sektör Tercihleri Üzerine Bir İnceleme Yrd.Doç.Dr.Yüksel KÖKSAL, Arş.Gör.Selin PENEZ

Türkiye’nin 1990-2013 Dönemi İçin Endüstri İçi Ticaretinin Endeks Yöntemine Dayalı Analizi Arş.Gör.Dr.Canan ŞENTÜRK, Prof.Dr.Levent KÖSEKAHYAOĞLU

Hiyerarşik Electre Yönteminin Teknokent Seçiminde Kullanımı Üzerine Bir Çalışma Öğr.Gör.Dr.Murat Kemal KELEŞ, Prof.Dr.Mustafa Zihni TUNCA

The Effect Of Country Risk On Stock Prices:An Application In Borsa Istanbul Resch.Asst.Esen KARA, Prof.Dr.Lale KARABIYIK

Kadın Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi: Türkiye'deki Kadın Rektörler Üzerine Bir İçerik Analizi Arş.Gör.Merve Nur MERT ŞENCAN, Prof.Dr.Hasan İBİCİOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Münire KARABEKİR

Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi İİBF’de Bir Araştırma Arş.Gör.Murat SERÇEMELİ, Arş.Gör.Ersin KURNAZ, Arş.Gör.Muhammet ÖZCAN

Ankara Metropolitan Alanda Bulunan Hastanelerin İtibar ve İmaj Algısı Açısından Kümelenmesi  - Arş.Gör.Uzm.Songül ÇINAROĞLU

Lisansüstü Öğrencilerinin Kariyer Planlamalarına Etki Eden Faktörler: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma - Öğr.Gör.Ömer KULA, Doç.Dr.Orhan ADIGÜZEL

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde İşletme Sermayesi İle Finansal Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Analizi Dilvin ALPARSLAN, Prof.Dr.Mehmet GENÇTÜRK, Prof.Dr.Nermin ÖZGÜLBAŞ

Örgüt Kültürü İle Yenilikçilik İlişkisinde Rekabet Şiddetinin Düzenleyici Etkisi: Savunma Sanayinde Bir Uygulama Özgür ÖZKAN, Doç.Dr.Ömer TURUNÇ

Sağlık Sektöründe Stok Kontrol Faaliyetlerinin ABC ve VED Analizleriyle Değerlendirilmesi: Isparta Devlet Hastanesi Örneği Özgür YEŞİLYURT, Yrd.Doç.Dr.Harun SULAK, Yrd.Doç.Dr.Mustafa BAYHAN