Yıl: 2019 Cilt: 24 Sayı: 4

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2019 Cilt: 24 Sayı: 4)

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

01 - Turizm ve İstihdam İlişkisinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Faruk GÜNGÖREN – Doç. Dr. Ceyhun Can ÖZCAN

02 - Lider Desteğinin Çalışanların Yaratıcılığına Etkisi: Otel İşletmeleri Yiyecek-İçecek Alanlarında Bir Araştırma

Öğr. Gör. Dr. Filiz ARSLAN

03 - Otel İşletmelerinde Otantik Liderlik Algısı ve İşyeri Mutluluğu: Ankara İlinde Bir Uygulama

Dr. Öğr. Üyesi Uğur KILINÇ - Mustafa AKDEMİR

04 - Otel İşletmelerindeki Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkileri: Antalya İlinde Bir Uygulama

Dr. Filiz TORUN NALBANT – Arş. Gör. Ahmet Kuntay DEMİRAL

05 - Ekstra Rol Davranışı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Öğr. Gör. Dr. Meltem KILIKLI – Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

06 - Sistem Yaklaşımı Açısından Türkiye’de Uluslararası Fuarcılığın Gelişimine Yönelik Bir Model Önerisi

Dr. Sadık BADAK – Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI

07 - İşletme Stratejik Yönetim Alan Bilgisi İnşasında Öncü Kişi Biyografileri: Yeniden Okuma ve Yeniden Yazma Uygulaması

Doç. Dr. Gürcan PAPATYA

08 - Hava Trafik Kontrolörlerinde Algılanan İş Stresinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde İş Tatmini ve Öznel Yorgunluk Algısının Rolü

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin AKÇAKANAT

09 - Çin Halk Cumhuriyeti’nin Güney Çin Denizinde Dönüşen Yeni Stratejisi: Four Sha Doktrini

Diren DOĞAN - Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK

10 - Sürdürülebilir Bölgesel Ekonomik Kalkınmada Kooperatifçiliğin Rolü: İzmir Tire Süt Modeli Örneği

Deniz HACISÜLEYMAN – Prof. Dr. Bahar ŞANLI GÜLBAHAR

11 - Küresel Güvenliğin Değişken Yapısı ve Terör Örgütleri Üzerine Etkisi: DEAŞ Terör Örgütü Örneği

Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ - Öğr. Gör. Veysel BABAHANOĞLU

12 - Küreselleşme Sürecinde Ortaya Çıkan Toplumsal Sorunlar ve Sosyal Politikalardaki Değişimlerin İncelenmesi

Esat İLTER

13 - Kamu Personel Yönetimi Bağlamında Güvenlik Korucularının Sosyal Güvenlik Hakları ve Sorunları

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal NURDOĞAN - Dr. Öğr. Üyesi Murşit IŞIK

14 - Askeri Rejimlerin Türü ve Sonlanma Şekilleri

Arş. Gör. Mücahit AVCI

15 - Hegemonik Güç Olarak Pazarlama İdeolojisi Nasıl “Yanlış Bilinç” Üretebilir?  Kültürel Okumalar Üzerinden Eleştirel Duruş ve Çözümleme

Prof. Dr. Nurhan PAPATYA – Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali GENİŞ

16 - Hastane Çalışanlarının Demografik Özelliklerinin Pozitif Psikolojik Sermaye ve Duygusal Emek Üzerindeki Etkisi İle Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi

Dr. Ahmet Düha KOÇ – Doç. Dr. Belma KEKLİK

17 - İlaç Politikaları ve Uygulamaları Bağlamında Bireylerin İlaç Kullanma Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Isparta İli Örneği

Öğr. Gör. Mustafa ZEYBEK – Dr. Öğr. Üyesi Erdal EKE

18 - Piyasaları Olan Toplumdan Piyasa Toplumuna: Karl Polanyi’nin Perspektifinden İktisat Sosyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KİTAPCI

19 - Türk İş Hukukundaki İş Güvencesinin İş Tatminine Etkisi: Konya-Seydişehir’de Bir Uygulama

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK - Osman ŞEN - Asena KORKMAZ

20 - Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme

Öğr. Gör. Mücella BURSAL – Dr. Öğr. Üyesi Şerife GÖÇER – Öğr. Gör. Dr. Mehtap BULUT DENİZ

21 - Ticaret Savaşlarında Korumacı Politikaların İşletmelerin Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi

Arş. Gör. Musa OVALI – Dr. Öğr. Üyesi İsmail METİN

22 - TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hâsılat Standardı Çerçevesinde Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetlerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Hayrettin USUL – Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami ÖZTÜRK

23 - Döviz Kurlarında Oynaklık Yayılım Etkilerinin MGARCH Yöntemi İle Modellenmesi

Doç. Dr. Hakan DEMİRGİL - Sedef KESEKLER

24 - Foreign Direct Investment and Economic Growth in Turkey

Marwa BENGHOUL – Doç. Dr. Halil İbrahim AYDIN