Yıl: 2018 Cilt: 23 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2018 Cilt: 23 Sayı: 2)

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

01 - Bankacılık Sektöründe Pazarlama ve Satış Yönlü Hedef Baskısının Banka Personeli Üzerindeki Etkisinin Analizi

İsmail Cüneyt SOYGÜR – Dr. Öğr. Üyesi Sonay Zeki AYDIN

02 - Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Merkezi ve Doğu Avrupa (CEEC) Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Nazife Özge KILIÇ – Dr. Öğr. Üyesi Murat BEŞER

03 - Sağlık Kurumlarında İşyeri Şiddeti ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Beyaz Kod Başvurularının Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Nevzat DEVEBAKAN

04 - Mevduat Bankası Seçimi Sürecinde TOPSIS ve ELECTRE Yöntemlerinin Kullanılması

Damla YALÇINER - Doç. Dr. Meltem KARAATLI

05 - Finansal Kurumların Modifiye Edilmiş Dijital Mantık (MDL) Temelli Gri İlişkisel Analiz İle Performans Değerlendirmesi

Öğr. Gör. Koray ÇETİNCELİ – Doç. Dr. Vesile ÖMÜRBEK - Esra AKSOY

06 - Kurumsal Yönetim Endeksi ve Katılım 30 Endeksi İle BİST 50 Endeksi’nin Performanslarının Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Şakir SAKARYA - Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin YILDIRIM - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ

07 - Mortgage Piyasası ve Para Politikasının Konut Fiyatlarına Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Dr. Bahar İSLAMOĞLU – Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ

08 - Muhasebede ve Denetimde Blok Zinciri Teknolojisi

Doç. Dr. Tuğba UÇMA UYSAL - Prof. Dr. Ganite KURT

09 - Usta Olmak mı Diğerlerinden Daha İyi Olmak mı? Çoklu Başarı Hedeflerine Dair Teorik Çerçeve

Öğr. Gör. Tuğba ERHAN – Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI – Doç. Dr. Ali Murat ALPARSLAN

10 - Psikolojik Yıldırmanın Örgütsel Strese ve Çalışan Davranışına Etkisi: Antalya Alan Araştırması

Dr. Öğr. Üyesi Nezihe TÜFEKCİ

11 - Televizyon Reklam Mesajlarında Kullanılan Görsel Estetik Unsurlar: Televizyonda Yayınlanan Otomobil Reklamları Üzerine Bir Uygulama

Dr. Ali Alper AKGÜN – Prof. Dr. Nurhan PAPATYA

12 - Giyim Alışverişlerinde İçgüdüsel Satın Alma Eğilimleri ve Satın Alma Nedenleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama

Nilgün TUZCU – Doç. Dr. Didar BÜYÜKER İŞLER

13 - Ulaştırma Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Performanslarının Gri İlişkisel Analiz İle Değerlendirilmesi

Agâh BAŞDEĞİRMEN – Öğr. Gör. Barış IŞILDAK

14 - Türkiye’de Göç Yönetimi

Prof. Dr. Mehmet AKTEL - Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan KAYGISIZ

15 - Yeni Büyükşehir Belediye Sistemine Yönelik Kamuoyu Algısı Ve Memnuniyet Düzeyi: Alanya Örneği

Yaşar Yiğit KAÇMAZ - Adem ER

16 - 1923-1938 Dönemi Arşiv Belgeleri Işığında Eşkıyalık Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

Suna ALTAN

17 - Askeri Güvenlik Çalışmalarına Dönüş: Önleyici Savaş

Arş. Gör. Selin ERKUL

18 - Türkiye’de Kamu Görevlilerinin Vergi Algıları Üzerine Bir İnceleme

Dr. Öğr. Üyesi Şaban ERTEKİN

19 - The Comparison of R&D Investment Policies Between Turkey and OECD Mediterranean Countries

Dr. Orkun YILDIZ