Yıl: 2015 Cilt: 20 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2015 Cilt: 20 Sayı: 2)

Ön Kapak Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Kültürel Anlam Üretiminde Çokuluslu Şirketlerin İdeolojik Marka İletişim Aracı Olarak Hollywood Sineması: “Forrest Gump” Filminin Sinematografik İmaj Analizi - Prof.Dr.Nurhan PAPATYA, Yrd.Doç.Dr. Şefika ÖZDEMİR

Belediye Meclislerinin Temsil Ediciliği: K.Maraş Örneği Prof.Dr.Uğur YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr. Zehra GÜL, Öğr.Gör.Soner AKIN, Celalettin ŞEN, Murtaza ERSÖZ

Değişen Aile Dinamikleri Açısından Erken Yaşta Evlilikler Sorunu ve Toplumsal Önemi Doç.Dr.Bülent KARA

Karadeniz Ticaretinde İngiliz Bandıralı Gemiler, 1802-1833 Doç.Dr.Numan ELİBOL

Sanal Kaytarma: Bir Kamu Kurumunda Ampirik Bir Araştırma Doç.Dr.Ömer Faruk ÜNAL, Songül TEKDEMİR

Kayıtdışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Bir Öneri: Vergi Denetim Üst Kurulu Yrd.Doç.Dr.Burcu GEDİZ ORAL, Arş.Gör.Tuğba ARPAZLI FAZLILAR, Yrd.Doç.Dr.Özgür Emre KOÇ

Ülkelerin Finansal Gelişmişlikleri İle Enerji Tüketimleri Arasındaki İlişki: Dört Kıta Örneği - Yrd.Doç.Dr.Fatih Burak GÜMÜŞ, Arş.Gör.Mustafa KOÇ

28 Şubat Süreci Arifesinde ve Ertesinde İki Milli Görüş Partisi: Refah Partisi (RP)-Fazilet Partisi (FP) (Karşılaştırmalı Bir Analiz) Yrd.Doç.Dr.Hakan ÖZDEMİR

Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağaları Yöntemiyle Tahmin Edilmesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet KARAHAN

Economic Relations Between Turkey And The Republic Of Moldova Assist.Prof.Dr.Remzi BULUT

Türk İş Sisteminin Piyasa Temelli Kurumsal Dönüşümünü Olanaklı Kılan Koşullar Yrd.Doç.Dr.Şükran GÖLBAŞI

Türkiye’de İl Özel İdaresi Sisteminin Dönüşümü ve 6360 Sayılı Kanunun Dönüşüme Etkileri Yrd.Doç.Dr.Zuhal ÖNEZ ÇETİN

Kazanç Açıklamalarının Şirket Değeri Üzerindeki Etkileri: BİST 100 Üzerine Bir Uygulama Dr.Ali GÜVERCİN, Prof.Dr.Yusuf DEMİR

Türk İmalat Sanayisinde Firma Düzeyinde Yeniliğin Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma Arş.Gör.Dr.Buhari DOĞAN, Prof.Dr.Mesut ALBENİ

Merhamet Etmenin Dayanılmaz Ağırlığı: Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu Dr.Gaye ATİLLA GÖK

Hastane Bilgi Sistemlerinin SUMI Yöntemine Göre Kullanılabilirlik Düzeyinin Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Örneği  - Öğr.Gör.İbrahim GUNDAK, Yrd.Doç.Dr. Hakan ÇETİN

Belediyelerde Dış Mali Kaynak Kullanımı: Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Bir İnceleme - Öğr.Gör.Onur DURUKAL, Doç.Dr.F.Neval GENÇ

Farklı Kişilik Özelliklerine Sahip Bireylerin Risk Algılarının Tüketici Davranışı Açısından İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Öğr.Gör.Veysel DAL, Yrd.Doç.Dr.Ahmet Hüsrev EROĞLU

A Discussion On The Theories Of European Integration: Does Liberal Intergovernmentalism Offer A Satisfactory Answer? Resch.Asst.Dr.Murat COŞKUN

Kar Dağıtım Politikasının Bireysel Yatırımcıların Yatırım Kararları Üzerine Etkisi Seher ÖZALTIN, Doç.Dr.Ersan ERSOY, Prof.Dr.İsmail BEKCİ