Yıl: 2014 Cilt: 19 Sayı: 4

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2014 Cilt: 19 Sayı: 4)

Ön Kapak Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Developments In The Russian Economy In The Post-Soviet Era - Assoc.Prof.Dr.Ercan SANCAK, Assist.Prof.Dr.S.Cem KARAMAN

Mevsimsel Eşbütünleşme ve Mevsimsel Hata Düzeltme Modeli: İthalat-İhracat Verileri Üzerine Bir Uygulama Doç.Dr.Mehmet MERT, Arş.Gör. Fatih DEMİR

Türkiye’de Etkin Bir Ombudsman İçin Medya Desteği: Ampirik Bir Analiz Doç.Dr.Mehmet Zahid SOBACI, Yrd.Doç.Dr.Özer KÖSEOĞLU

AHP Temelli Promethee Sıralama Yöntemi İle Hafif Ticari Araç Seçimi Doç.Dr.Nuri ÖMÜRBEK, Yrd.Doç.Dr.Meltem KARAATLI, Hande EREN, Bekir ŞANLI

Online (Çevrim İçi) Alışverişte Akademisyen Davranışları ve Alışverişe Yönelten Etkenler Yrd.Doç.Dr.Hakan ÇETİN

Çalışanların İş Doyumlarının Yaşam Doyumları Üzerindeki Etkisi: Kamu ve Özel Sektörde Bir Alan Araştırması Yrd.Doç.Dr.Hakan TURGUT, Doç.Dr.İbrahim Sani MERT

Merkez Bankası Rezervleri ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: 1989-2013 Dönemi Üzerine Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Hasan MEMİŞ, Doç.Dr.Sadettin PAKSOY, Arş.Gör.Tuğçe YÖNTEM

Endüstri İlişkilerinde Sosyal Diyalog Mekanizması Olarak Toplu Sözleşme Süreci ve Önemi Yrd.Doç.Dr.Hasan YÜKSEL

İflas Olasılığı İle Sistematik Risk İlişkisinin İncelenmesi ve Etkin İflas Göstergesi Modellerinin Tespiti: BİST’de Ampirik Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.İbrahim BOZKURT

Tanzanya Ombudsmanı: Yapısal-Kurumsal ve İşlevsel Yönleri Yrd.Doç.Dr.Kadir Caner DOĞAN

Bağımsız Çalışan Muhasebe Meslek Mensuplarının ve Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik, İş Tatmini ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması Yrd.Doç.Dr.Tansel HACIHASANOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Nevran KARACA

Güvenlik İklimi Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Dr.Ufuk TÜREN, Dr.Yunus GÖKMEN, Dr.İsmail TOKMAK, Dr.Mustafa BEKMEZCİ

Marka Yönetiminde İnovasyonun Önemi Üzerine Bir Çalışma: Motorola Örneği Öğr.Gör.Hakan BAYRAKTAROĞLU, Öğr.Gör.Samet GÜRSOY

Ekonomik Büyüme İle Cari İşlemler Dengesi Arasındaki İlişki: BRICS ve MINT (1992-2013) Öğr.Gör.Ömer YALÇINKAYA, Öğr.Gör.Fatma TEMELLİ

Analitik Hiyerarşi Proses İle Akıllı Telefon Seçimi Arş.Gör.Faruk ERİNCİ, Yrd.Doç.Dr.Harun SULAK

İstanbul Anadolu Yakasında Katılım Bankası Açılması Uygun Olan İlçelerin Belirlenmesi  - Arş.Gör.Hakan BAKAN, Prof.Dr.Ercan BALDEMİR, Ümit NARİNCE

Endüstriyel Pazarlarda Müşteri Sadakati, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Değerinin Ölçülmesi “Boyçelik” İşletmesine Yönelik Bir Alan Araştırması - Feridun TOSUN, Yrd.Doç.Dr.Emin EMİRZA

Hizmetkâr Liderlik Davranışları ve Lider-Üye Etkileşimi İlişkisi: Bir Devlet Üniversitesi Üzerine Araştırma Lokman DAL, Doç.Dr.Sıtkı ÇORBACIOĞLU

Osmanlı’da Siyaset ve Bürokrasi İlişkilerinin Tarihi Seyri Tahsin GÜLER

Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemi İçin Metasezgisel Yöntemler: Bilimsel Yazın Taraması Yusuf ŞAHİN, Prof.Dr.Abdullah EROĞLU