Yıl: 2014 Cilt: 19 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2014 Cilt: 19 Sayı: 3)

Ön Kapak Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Kişisel Markalama Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bireylerin Kariyer İlgisi Düzeyleri Bakımından Farklılıklarının İncelenmesi - Prof.Dr.Hasan İBİCİOĞLU, Doç.Dr.Cemile ÇELİK, Yrd.Doç.Dr.Kalender Özcan ATILGAN

Türkiye’de 1980 Sonrası Kamu Gelirleri İle Eğitim Harcamaları Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Analizi Doç.Dr.Halit ÇİÇEK, Öğr.Gör.Alper TİRYAKİ, Arş.Gör.Doğan BOZDOĞAN

Karaman İli Turizm Yatırım Analizleri ve Turizm Yatırım Haritası Doç.Dr.Mete SEZGİN, Yrd.Doç.Dr.Semih BÜYÜKİPEKCİ, Murat GÜMÜŞ

6360 Sayılı Yasanın Yerelleşme Bağlamında Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.Alpay GÜNAL, Dr.Senem AVTUR, Dr.Kadriye OKUDAN DERNEK

Kurumsal Yönetim Endeksi ve Altman Z Skoruna Dayalı Lojistik Regresyon Yöntemiyle Şirketlerin Kredi Derecelendirmesi Yrd.Doç.Dr.Ayşe YILDIZ

OECD Ülkelerinde Ülke İçi Gelir Eşitsizliklerinin Çok Boyutlu Küreselleşme Endeksleri İle İlişkisi Yrd.Doç.Dr.Erol SOLMAZ

BIST 30 Spot ve Futures Piyasalarında Güniçi Fiyat Keşfi ve Volatilite Yayılımı - Yrd.Doç.Dr.İbrahim Yaşar GÖK, Prof.Dr.Prof.Dr.Şeref KALAYCI

Yeni Kamu Yönetimi Perspektifinden Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformları: Genel Gerekçeler Üzerinden Bir İnceleme Yrd.Doç.Dr.Mustafa LAMBA

Üniversite Eğitiminde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Önemi: Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerine Bir Alan Araştırması Yrd.Doç.Dr.Nurcan YÜCEL, Öğr.Gör.Yavuz ATLI

KFG-AHP Bütünleşik Yöntemi Kullanılarak Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Göreme Açık Hava Müzesi Üzerine Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.Nuri Özgür DOĞAN, Arş.Gör.Yusuf KARAKUŞ

Terörizmin Dünü Bugünü Yarını: Siyasal Gerçekçi Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr.Selim KANAT

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Önlemede Erkeğin Rolü - Yrd.Doç.Dr.Sevim ATİLA DEMİR, Uzm.Dilek NAM

İşverenlerin Gözüyle KOBİ’lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Gebze Bölgesindeki KOBİ’lerde Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Sinem YILDIRIMALP, Arş.Gör.Bora YENİHAN

Yolsuzluğun Refah Düzeyi Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi - Yrd.Doç.Dr.Taner GÜNEY, Doç.Dr.Mustafa DURMAN

Türkiye’de Ekonomik Anayasaya Yönelik Öneriler Dr.Kuddusi YAZICI

Personel Devrinin Nedenlerine İlişkin Geliştirilen Modellerin İncelenmesi  - Dr.Mustafa DEMİRKIRAN, Doç.Dr.Ramazan ERDEM

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Maliyetleri - Öğr.Gör.Bülent ARPAT, Uzm.Nuri ŞAŞMAZ, Öğr.Gör.Emin YÜREKLİ

Elton-Gruber Kısıtlı Markowitz Kuadratik Programlama Modeli İle Portföy Optimizasyonu: BIST-50 Üzerine Bir Uygulama - Öğr.Gör.Ömer AKÇAYIR, Arş.Gör.Buhari DOĞAN, Prof.Dr.Yusuf DEMİR

Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama Arş.Gör.Furkan BALTACI, Arş.Gör.Caner GÜÇLÜ, Arş.Gör.Nuri ÇELİKER

Piyasa Katma Değerini Açıklamada Ekonomik Katma Değerin Geleneksel Performans Ölçütleri Karşısındaki Durumunun İncelenmesi - Arş.Gör.Işıl EREM, Yrd.Doç.Dr.Yılmaz AKYÜZ