Yıl: 2014 Cilt: 19 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2014 Cilt: 19 Sayı: 1)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Otokorelasyon Durumunda En Küçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Otoregresyon Teknikleri ve Bir Uygulama - Doç.Dr.Ali Sait ALBAYRAK

Denetimde Beklenti Farklılığı ve Denetim Eğitiminin Beklenti Farklılığı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma Doç.Dr.Engin DİNÇ, Yrd.Doç.Dr.Bilal GEREKAN

Ormancılık Eğitimi ve Uygulamalarında Muhasebenin Rolü ve Önemi: Akademisyen ve Uygulayıcılara Yönelik Bir Araştırma Doç.Dr.Hasan ALKAN, Orm.Yük.Müh. Ramazan ÖZTÜRK

21. Yüzyıl Balkan Jeopolitiğinin Çok Boyutlu Bir Bakış Açısı İle İncelenmesi ve Türkiye’ye Etkilerinin Değerlendirilmesi Doç.Dr.Timuçin KODAMAN, Dr.Haktan BİRSEL

Sosyal Devletten Neoliberal Devlete Türk Sağlık Sektöründeki Paydaşların Sağlıkta Dönüşüm Algısı Doç.Dr.Uysal KERMAN, Öğr.Gör.Dr.Erdal EKE

Küresel Kamusal Bir Kötü Olarak İşsizlik ve Maliye Politikasının Rolü Doç.Dr.Zeliha GÖKER

Özel Kamu ve Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatine Yönelik Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.A. Aslan ŞENDOĞDU

Fayda-Maliyet Analizinde Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler: Fayda ve Maliyetin Belirlenebilme Sorunu Yrd.Doç.Dr.Ceyda ŞATAF

Tur Yönetiminde Profesyonel Turist Rehberlerinin Deneyimsel Rolü: Alman Turistlerin Kültür Turu Satın Alma Davranışına Yönelik Bir Değerlendirme Yrd.Doç.Dr.Didar BÜYÜKER İŞLER, Yrd.Doç.Dr.F. Özlem GÜZEL

Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makineleri Yöntemleriyle Borsa Endeksi Tahmini Yrd.Doç.Dr.Emre YAKUT, Doç.Dr.Bekir ELMAS, Yrd.Doç.Dr.Selahattin YAVUZ

Marka - Maskot Bütünleşmesi Turkcell Örneği Yrd.Doç.Dr. Cemalettin DEMİRELİ, Doç.Dr.Ercan TAŞKIN, Bilim Uzm.Merve ÇETİNKASAP

Girişimsel Fırsat Tiplerinin Firma Büyüme Performansı Üzerindeki Etkisi: TR61 Bölgesinde Bir İnceleme Yrd.Doç.Dr.Gökhan ÖZKUL, Prof.Dr.Murat Ali DULUPÇU

Hiyerarşik Yapısı Yüksek Olan Kurumlarda Liderlik Yaklaşımlarının Çalışanların Motivasyonu Üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr.Metin ULUKÖY, Yrd.Doç.Dr.Recep KILIÇ, Engin BOZKAYA

Dedegöl Dağcılık Şenliği Katılımcılarının Harcama Profili ve Isparta Ekonomisine Katkılarına Yönelik Bir Araştırma Yrd.Doç.Dr.Murat ÇUHADAR, Okt.Çetin MEYDAN

Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları: Burdur İlinde Bir Araştırma Yrd.Doç.Dr.Osman TUĞAY, Doç.Dr.Ömer TEKŞEN

Spor Organizasyonlarında Destinasyon Pazarlaması İle Memnuniyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Anadolu Kupası Yüzme Müsabakalarında Bir Araştırma  - Yrd.Doç.Dr.Ömer Kürşad TÜFEKCİ

Effect Of Quality Of Work Life (QWL) On Proactive And Prosocial Organizational Behaviors: A Research On Health Sector Employees - Assist.Prof.Dr.Pelin KANTEN

Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması Hakkındaki Beklentiler (1998-2012) Yrd.Doç.Dr.Ümmühan KAYGISIZ, Öğr.Gör.Oğuzhan ÖZALTIN

İş Memnuniyeti ve Yönetici Desteğinin Memurların Performansına Etkisi: Diyarbakır Özel Harekat Polis Birimi Örneği Yrd.Doç.Dr.Yılmaz DEMİRHAN, Dr.Sedat KULA, Gökçe KARAGÖZ

Kurumsal Aidiyet Bilincinin Çalışanların Örgütsel Değişim Algısı Üzerinde Etkisi Dr.Sezai ÖZTOP