Yıl: 2013 Cilt: 18 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2013 Cilt: 18 Sayı: 3)

Ön KapakArka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Çokuluslu Şirketlerin Kaynak-Tabanlı Biyo-Politik Üretiminde Rekabetçi Gücün Diyalektiği -Eleştirel ve Bütünsel Bakış- - Prof.Dr.Nurhan PAPATYA

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Bankaya Verilen Şahsi Güvence: Adi Kefalet Sözleşmesi - Doç.Dr.M. Fahrettin ÖNDER, Dr.Burcu ÖZKUL

Analitik Hiyerarşi Süreci ve Analitik Ağ Süreci Yöntemlerinde Grup Kararı Verilmesi Aşamasına İlişkin Bir Örnek Uygulama - Doç.Dr.Nuri ÖMÜRBEK, Doç.Dr.M. Zihni TUNCA

Kamu Yönetimi ile Birey İlişkilerinin Dönüşümüne Ombudsman Kurumunun Etkisi - Doç.Dr.Ramazan ŞENGÜL

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yatırım Projelerinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Değerlendirilmesi - Doç.Dr.Tuba YAKICI AYAN, Arş.Gör.Hakan PABUÇCU

Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama:  Büyükşehir Belediyeleri Örneği - Doç.Dr.Yakup ALTAN, Doç.Dr.Uysal KERMAN, Doç.Dr.Mehmet AKTEL, Sezai ÖZTOP

Türkiye'nin Toplam Petrol Talebi ve Ulaştırma SektörüPetrol Talebinin Arıma Modeli İle Tahmin Edilmesi - Yrd.Doç.Dr.Ali Osman SOLAK

Girişimsel Düşünceyi Anlamak: Düşünme Tarzı ve Risk Tercihinin Girişimsel Özyetkinlik ve Girişimcilik Niyeti İle İlişkisi - Yrd.Doç.Dr.Canan Nur KARABEY

Bir Çimento Firması İçin Dönemsel Satış Miktarlarının Tahmininde Bulanık Zaman Serisi Modellerinin Karşılaştırılması - Yrd.Doç.Dr.Çiğdem SOFYALIOĞLU, Arş.Gör. Şule ÖZTÜRK

Gri Sistem Teorisi ve Uygulamaları: Bilimsel Yazın Taraması - Yrd.Doç.Dr.Erdal AYDEMİR, Doç.Dr.Fevzi BEDİR, Yrd.Doç.Dr.Gültekin ÖZDEMİR

Türk Siyasal Kültürü İçinde Dinin Rolü Üzerine Bir Açıklama Çabası: Milli Görüş Hareketi ve Milli Nizam Partisi - Yrd.Doç.Dr.H.Bahadır ESER

Kamu Hastanelerinde Mal Alım Kararlarının Bulanık AHP Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Gediz Devlet Hastanesi Uygulaması - Yrd.Doç.Dr.Kemal VATANSEVER

Bulanık 0-1 Tamsayılı Programlama ve Bir Hazır Beton Tesisinde Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Kenan Oğuzhan ORUÇ, Gökhan YILMAZ

Türkiye’de Uygulanan Ekonomik Teşvik Politikalarının Boyutu, Ulusal, Bölgesel ve Yerel Kalkınma Üzerine Olası Etkileri - Yrd.Doç.Dr.Mevlüt KARABIÇAK

A Research On Academics On Life Satisfaction, Job Satisfaction And Professional Burnout - Yrd.Doç.Dr.Ramazan ARSLAN, Öğr.Gör.Başak Nur ACAR

Kişi-Örgüt Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolü  - Yrd.Doç.Dr.Sema POLATÇI, Mihriban CİNDİLOĞLU

TMS 23-Borçlanma Maliyetlerinin “Yat Üreten Bir İşletme”Açısından İncelenmesi - Yrd.Doç.Dr.Tülay F. TELLİOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Naciye GÖKÇE, Fatma DEMİR

Havayolu Taşımacılığı Sektöründe TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performans Değerlendirmesi - Yrd.Doç.Dr.Vesile ÖMÜRBEK, Öğr.Gör.Bülent KINAY

Hemşirelerde Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Tıbbi Hataya Eğilim Arasındaki İlişkinin Araştırılması - Yrd.Doç.Dr.Yunus Emre ÖZTÜRK, Doç.Dr.Musa ÖZATA

Bölgesel ve Mekansal Gelişimin Bütünleşmesi Üzerine - Yrd.Doç.Dr.Zeynep PEKER, Doç.Dr.Erkan POLAT

Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerine Etkisi: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Araştırma - Dr.Özay ÇELEN, Doç.Dr.Abdulkadir TEKE, Yrd.Doç.Dr.Necmettin CİHANGİROĞLU

En Uygun Otomobilin Gri İlişkisel Analiz ve Electre Yöntemleri İle Seçimi - Arş.Gör.Bilal ŞİŞMAN, Doç.Dr.Ali ELEREN

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Dış Politika Söyleminde Temalar: Türkiye Bülteni Üzerine Bir İnceleme Arş.Gör.Burcu SUNAR

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Temel Sorunlar Arş.Gör.Gülsüm KORKUT, Arş.Gör.Alim TETİK

Three Types Of Turkish Foreign Policy After The Cold War On The Middle East Aydın AYDIN