Yıl: 2013 Cilt: 18 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2013 Cilt: 18 Sayı: 2)

Ön Kapak- Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Eşit Çıkan Risk Öncelik Sayılarının Farklılaşmasını Sağlayacak Alternatif Bir Model Önerisi - Prof.Dr.Yılmaz ÖZKAN, Öğr.Gör.Osman YAKIT

Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Yabancılaşma Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Uygulama - Doç.Dr.Kazim DEVELİOĞLU, Dr.Ömer Akgün TEKİN

Mahalle Yönetimi ve Mahalle Muhtarlarının Vatandaşlar Tarafından Değerlendirilmesi - Doç.Dr.Mehmet GÖKÜŞ, Yrd.Doç.Dr.Erdal BAYRAKCI, Öğr.Gör.Hakan ALPTÜRKER

Özerk Yerel Yönetimlerin Oluşumunda Kentlerin Tarihsel İşlevi - Almanya Temelinde Bir Yaklaşım - Doç.Dr.Mehmet ÖZEL

Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Denetiminde Sayıştay'ın Rolünün Değerlendirilmesi - Doç.Dr.Tamer BUDAK, Yrd.Doç.Dr.Onur EROĞLU

Avrupa Birliği'nin Türk Kamu Yönetiminden Demokratikleşme Beklentileri: İlerleme Raporları Üzerinden Bir Analiz (1998-2012) - Doç.Dr.Uysal KERMAN, Öğr.Gör.Oğuzhan ÖZALTIN, Arş.Gör.Fahrettin Burak YERLİKAYA

Views On Turkish Accession In The European Parliament: A Comparative Analysis - Yrd.Doç.Dr.Abdullah YUVACI

Democracy, Islam and Politics In Modern Albania - Yrd.Doç.Dr.Bekir ÇINAR, Mrs.Elisa GONZALEZ

Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatminine Etkisi: Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Belma KEKLİK, Uz.Nurcan COŞKUN US

Azerbaycan'da Yerel Yönetişim ve Belediye: Bakü ve Yakın Havzası Örneği - Yrd.Doç.Dr.Fikret ELMA

Osmanlı Devletinde Para Vakıflarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri - Yrd.Doç.Dr.İrfan TÜRKOĞLU

Kamu Çalışanlarının E-Devlet Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunların Belirlenmesine Yönelik Karaman İlinde Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.İsmail SEVİNÇ, Doç.Dr.Ali ŞAHİN

Yerel Festivallerin Etkinliğine Bağlı Ziyaretçi Kazanımları: Sındırgı Yağcıbedir Festivali Örneği - Yrd.Doç.Dr.Kudret GÜL, Yrd.Doç.Dr.Barış ERDEM, Öğr.Gör.Melike GÜL

Belediye Yönetimine Katılım Bakımından Stratejik Planların Değerlendirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Menaf TURAN, Yrd.Doç.Dr. Seyhan GÜLER, Doç.Dr.Mahmut GÜLER

Sendikal Demokrasinin Örgütlü Hareketler Açısından Önemi  - Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÖZTÜRK

OECD Ülkelerinde Sağlığın Yakınsamasının Analizi: Panel Birim Kök Testi - Yrd.Doç.Dr.Sevinç YARAŞIR TÜLÜMCE, Yrd.Doç.Dr.Fatma ZEREN

İşletme Performansının Değerlendirilmesinde Bir Yenilikçi Yönetim Muhasebesi Aracı Olarak Balanced Scorecard Uygulaması - Yrd.Doç.Dr.Tayfun Deniz KUĞU, Yrd.Doç.Dr.Mustafa KIRLI

Employee's Perception About Corporate Citizenship: an Awarded Sample From Turkey - Yrd.Doç.Dr.Yasemin ÖZDEMİR, Mustafa Abdül Metin DİNÇER

Ekonomik Katma Değer (EVA) ve Pazar Katma Değer (MVA) Analizi: İMKB'de İşlem Gören Seramik İşletmelerinde Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Yılmaz AKYÜZ

İnşaat Sözleşmelerinde Zararın Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması - Dr.Evren Dilek ŞENGÜR

Bulanık Doğrusal Programlama ile Süt Endüstrisinde Bir Uygulama - Dr.Mehmet Fatih DEMİRAL

Endeks Futures İşlemlerin Spot Piyasa İstikrarına Etkisi: Türkiye Piyasaları Üzerine Ampirik Bir Araştırma - Dr.İbrahim Yaşar GÖK, Prof.Dr.Şeref KALAYCI

Human Being Dignitiy-Based Public Administration: The Road To Effective Good Governance - Dr.Said Vakkas GÖZLÜGÖL

Lisans ve Önlisans Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Muhasebe Standartları Hakkındaki Algılarının Karşılaştırılması: Bir Araştırma - Öğr.Gör.Dr.Ahmet YANIK, Yrd.Doç.Dr.Ferah YILDIZ

Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle Akademik Güdülenme İlişkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma - Öğr.Gör.Ferhat BİTLİSLİ, Okt.Mehmet DİNÇ, Öğr.Gör.Esra ÇETİNCELİ, Yrd.Doç.Dr.Ümmühan KAYGISIZ