Yıl: 2013 Cilt: 18 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2013 Cilt: 18 Sayı: 1)

Ön Kapak- Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Örügtsel Faktörlerin Kurumsal Kaynak Planlaması ve Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Araştırma - Prof.Dr.Serkan BAYRAKTAROĞLU, Yrd.Doç.Dr.Metin ULUKÖY

Yerel Özerklik Açısından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Genel Bir Değerlendirmesi - Doç.Dr.Abdullah ÇELİK

Üniversite Öğrencilerinin Cep Teleonu Talebinde İsrafa Yönelik Davranışlarının Analizi - Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama - Doç.Dr.Ergin UZGÖREN, Arş.Gör.Mehmet ŞENGÜR, Öğr.Gör.Ümit YİĞİT

Yeni Türk Ticaret Kanununun Sermaye Şirketleri Açısından İncelenmesi ve Muhasebe Uygulamalarına Etkisi - Doç.Dr.Mehmet GENÇTÜRK

Mevduat Bankalarında Camels Performans Değerleme Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (2001-2010) - Doç.Dr.Tuğrul KANDEMİR, Arş.Gör.Nuray DEMİREL ARICI

Complexity Theory and Public Policy: A New Way To Put New Public Management and Governance In Perspective - Yrd.Doç.Dr.Buğra ÖZER, Yrd.Doç.Dr. Güven ŞEKER

Reevaluating Contemporary "Diaspora Policy" of Turkey - Asst.Prof.Engin AKÇAY, Asst.Prof.Farkhad ALIMUKHAMEDOV

Türkiye'de Büyükşehir Belediyesi Sistemi ve 6360 Sayılı Yasa ile Büyükşehir Belediyesi sisteminde Meydana Gelen Değişimler: Van Örneği - Yrd.Doç.Dr.Ferit İZCİ, Yrd.Doç.Dr.Menaf TURAN

İnternetin İşletme Fonksiyonlarında Kullanılmasının Yönetsel Etkinliğe Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması - Yrd.Doç.Dr.Hürriyet BİLGE, Öğr.Gör.Murat KUŞLU, Yrd.Doç.Dr.Vedat BAL

Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi Açısından Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Arasındaki Eşhareketlilik: Brezilya - Türkiye Üzerine Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.İsmail ÇELİK, Öğr.Gör.Murat KAYA, Öğr.Gör.Hakan TUNÇ

Pozitif Örgütsel Davranışın Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkileri: Kayseri İlindeki İmaalt Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Korhan KARACAOĞLU, Arş.Gör.Fatma İNCE

Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: İbis Otel Örneği - Yrd.Doç.Dr.Lütfi ATAY, S.Emre DİLEK

Mikro Rekabetçilikte Yeni Yaklaşımlar Hastanelerde OLuşan Etik İklimin Kalite ve Akreditasyon Açısından Değerlendirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Muaz GÜNGÖREN, Fatih Orhan, Yrd.Doç.Dr.Nurullah KURUTKAN

Relationship Between The Facets of Job Satisfaction and The Dimensions Of Organizational Citizenship Behavior: Mediating Role of Organizational Commitment - Asst.Prof.Ömer Faruk ÜNAL

Avrupa Parasal Birliği Bağlamında Ricardocu Mali Rejim - Yrd.Doç.Dr.Özgür UYSAL, Arş.Gör.Gülçin Güreşçi PEHLİVAN

Sağlık Hizmet Sektöründe Çalışanların Kurumsal Bilgi Paylaşımı Algılamasının İlişki Analiz Yoluyla Değerlendirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Seyfi TOP, Yrd.Doç.Dr.Serkan DİLEK

TFRS 11 Kapsamında Müşterek Anlaşmaların Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Sibel KARĞIN

Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya'nın Tutundurma Karması İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme - Yrd.Doç.Dr.Yüksel KÖKSAL, Doç.Dr.Şuayıp ÖZDEMİR

İlçeler İçin "Optimal Ölçek" Belirleme Sorunu: İlçe Kuruluşunda Yasama Süreci Üzerine Bir İnceleme - Dr.Adnan ÇİMEN

İslam'ın Ekonomik Yapısında İnsan Modeli: Homo Economicus İle Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme - Dr.İsmail EREN

Antik Yunan Yazınsal Oyunlarında Yönetim Düşüncesi - Dr.Uğur KESKİN, Yrd.Doç.Dr.Köksal BÜYÜK

Cari Açık ve Bütçe Açığını Etkileyen Faktörlerin Nedensellik İlişkilerinin Diyagram Yoluyla Gösterimi: Türkiye Örneği - Uzman Dr.Şeyma Çalışkan Çavdar, Yrd.Doç.Dr.Filiz KARAMAN

Stratejik Haklka İlişkilerde Halkla İlişkiler Uygulayıcı Rolleri - Öğr.Gör.Sibel HOŞTUT

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Firma Performansı - Arş.Gör.Ajar ALPARSLAN, Yrd.Doç.Dr.Mehmet AYGÜN

A Macro Level Approach To The Impact of Glabalization and Regime Types On Ethnic Violence - Dr.Niyazi EKİCİ, Dr.Serdar YILDIZ