Yıl: 2012 Cilt: 17 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2012 Cilt: 17 Sayı: 2)

Ön Kapak- Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Belediyelerde Stratejik Planlama: Ege Bölgesi İl Belediyeleri Örneği - Doç.Dr.Uysal KERMAN, Doç.Dr.Yakup ALTAN, Doç.Dr.Mehmet AKTEL, Sezai ÖZTOP

Muhtarların Sosyal-Ekonomik Özellikleri ve Mahalle - Kentsel Sorunlara Yaklaşımları (Isparta Örneği) - Prof.Dr.Hüseyin BAL, Arş.Gör.H.Hüseyin AYGÜL, Arş.Gör.Meyrem Tuna UYSAL, Arş.Gör.Z.Nuran OĞUZ

Türkiye'de Kadının İşgücüne Katılımının Belirleyicileri - Doç.Dr.Adem KORKMAZ, Arş.Gör.Gülsüm KORKUT

Türk Vergi Sisteminde E-Maliye Uygulamaları - Doç.Dr.Ersan ÖZ, Arş.Gör.Doğan BOZDOĞAN

Developing Information Technology Activity System For Effective Management: A Study In Inonu University - Doç.Dr.Lutfiye ÖZDEMİR

Finansal Krizin Reel Sektör Üzerindeki Etkileri ve Kriz Sonrası Temel Göstergelerdeki Değişim: Kayseri Örneği - Doç.Dr.Nısfet UZAY

Vergi Rekabeti ve Türkiye'ye Yansıması - Doç.Dr.Ramazan ARMAĞAN, Öğr.Gör.Murat İÇMEN

Fransa 'da Ulusal ve Yerel Seçimlik Görev Birlikteliği - Doç.Dr.Ramazan ŞENGÜL

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Faaliyetlerinin Denetim Odağı Düzeyi Açısından İncelenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Örneği - Doç.Dr.Ufuk DURNA, Arş.Gör.Faruk Kerem ŞENTÜRK

Çağdaş Kamu Yönetiminde Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Türkiye İçin Askeri Ombudsmanlık Önerisi - Yrd.Doç.Dr.Ali Fuat GÖKÇE

TMS-2 Stoklar Standardı Kapsamında Tam Maliyet ve Normal Maliyete Göre Düzenlenen Gelir Tabloları Karşılaştırması - Yrd.Doç.Dr.Ali İhsan AKGÜN

Lider-Üye Etkileşimi Düzeyinin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Görgül Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Aykut GÖKSEL, Doç.Dr.Belgin AYDINTAN

İBBS 2 Düzeyinde TR61 Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Üzerine Bir İnceleme - Yrd.Doç.Dr.Bekir Sami OĞUZTÜRK

Metropol Kent Merkezlerinde Çöküntüleşme Eğilimleri: İstanbul Eminönü- Süleymaniye Bölgesi Örneği - Yrd.Doç.Dr.Bülent ŞEN

Psikolojik Sözleşmenin İş Tatmini Üzerindeki Etkisini Belirlemeye yönelik Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Derya ERGUN ÖZLER, Emre ÜNVER

Genel Müdür'ün Yönetim Kurulu Üyesi Olması Halinin Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Firmalarının Performansına Etkisi - Yrd.Doç.Dr.Feyyaz YILDIZ, Öğr.Gör.Mesut DOĞAN

Türk Gıda Sektörünün Faaliyet ve Karlılık Oranları Açısından Analizi: İMKB Gıda Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma (2000-2008 Dönemi) - Yrd.Doç.Dr.Mehmet DEMİR, Arş.Gör.Merve TUNCAY

Vergi Kalkanı Değeri ve Firma Büyüme Oranı İlişkisi: Duyarlılık Analizi - Yrd.Doç.Dr.Muhsin ÇELİK, Arş.Gör.Umut UYAR

Aktörden Eyleyene "Kurumsal İş" Tasarımı: Yeni Kurumsal Kuram Kapsamında Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr.Oktay KOÇ, Yrd.Doç.Dr.Levent VURGUN

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği - Yrd.Doç.Dr.Recep KILIÇ, Yrd.Doç.Dr.Belma KEKLİK, Nevzat ÇALIŞ

Role of Innovation In Creating Customer Value In Hotel Establishments: A Study On MAanagers - Yrd.Doç.Dr.Selahattin KANTEN, Arş.Gör.Murat YAŞLIOĞLU

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Marka İmajı, Algılanan Değer, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakatine Etkisi Üzerine Bir Saha Araştırması: X Markası Örneği - Yrd.Doç.Dr.Selim Said EREN, Bilim Uzmanı Sevcan EKER

Yeni Kariyer Yaklaşımlarına İlişkin Değerlendirmeler - Dr.Ali DİKİLİ

Vergi Hatalarının Mükellef ve İdare Açısından Sonuçları ve Bu Sonuçları Saptamaya Yönelik Yapılan Bir Araştırma - Arş.Gör.Dr.Mine BİNİŞ

Tükenmişlik Sendromunun Örgütsel Bağlılığı Zayıflatıcı Etkilerinin Malatya Merkez'de Görev Yapan Hemşireler Üzerinde İncelenmesi - Öğr.Gör.Dr.Neslihan DERİN, Yrd.Doç.Dr.Erkan T.DEMİREL