Yıl: 2012 Cilt: 17 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2012 Cilt: 17 Sayı: 1)

Ön Kapak- Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Bankalarda Performans Değerleme ve Ücretleme İlişkisine Dair Çalışanların Algılamaları: Yerli ve Yabancı Menşeli Banka Uygulamalarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması - Prof.Dr.İsmail BAKAN, Arş.Gör.İnci Fatma DOĞAN, Yrd.Doç.Dr.Burcu ERŞAHAN, Öğr.Gör.A.Melih EYİTMİŞ

Yoksulluk ve Enformelleşme Bağlamında Ortaya Çıkan Bir Yaşam Tarzı: Seyyar Satıcılar - Prof.Dr.Metin ÖZKUL, Gizem KANYILMAZ

Classification of Electronic Tax Services and Comparison of E-Tax Management Systems In The European Countries - Assoc.Prof.Dr.Ferhat Başkan ÖZGEN

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulama BaşarısınıEtkileyen Faktörler: Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma - Doç.Dr.Fikret ÇANKAYA, Doç.Dr.Engin DİNÇ

Yerel Halkın Isparta Turizmine Yönelik Görüşleri Üzerine Bir Araştırma - Doç.Dr.Hulusi DOĞAN, Yrd.Doç.Dr.Engin ÜNGÜREN

Gri İlişkisel Analiz ve Uyum Analizi İle Bir İşletmede Karşılaşılan Üretim Hatalarının İncelenmesi - Doç.Dr.Zeki ÇAKMAK, Yrd.Doç.Dr.Metin BAŞ, Arş.Gör.Esra YILDIRIM

Örgüt Kültürü Düzeylerinin Demografik Açıdan Farklılaşması Üzerine PTT Kocaeli Başmüdürlüğü'nde Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Ali ARSLAN

BRIC Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve İhracat Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik - Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza SANDALCILAR

Tüketicilerin Mobil Pazarlama Faaliyetlerini Benimsemesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Alpaslan YÜCE, Arş.Gör.Arzu DENİZ, Arş.Gör.Leyla GÖDEKMERDAN

Sosyal Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: AB Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme - Yrd.Doç.Dr. Aylin KOÇ, Yrd.Doç.Dr.A.Yılmaz ATA

Değerlerin Belirli Meslek Alanları ve Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi -Yrd.Doç.Dr.Ayşem ÇALIŞKUR, Dr.Ayşe DEMİRHAN, Dr.Serdar BOZKURT

Kamu Politikası Yapımı ve Kimlik-Tabanlı Siyasa Yapım Süreçleri: Türk Kamu Yönetimine Dair Genel Değerlendirmeler - Yrd.Doç.Dr.Buğra ÖZER, Yrd.Doç.Dr.Serhat BAŞTAN, Yrd.Doç.Dr.Murat ORTANCA

İmalat Sektöründe Çalışan İşçilerin Tutumları ve Parti Değiştirme Davranışlarının Sosyolojik Analizi: Niğde Örneği - Yrd.Doç.Dr.Bülent KARA

Yoksulluk Söyleminin Sosyolojisi: 1980 Sonrası Hükümet Programları Örneği -Yrd.Doç.Dr.Cevdet YILMAZ

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Turizm Şirketlerinin İşletme, Finansal ve Toplam Risk Düzeylerinin Kaldıraç Analiziyle Değerlendirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Erdinç KARADENİZ

Yerel Meclislerin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr.Ethem Kadri PEKTAŞ

Gelir Vergisi Açısından Vergi Harcamalarının Analizi: Türkiye ve Bazı OECD Ülke Örnekleri - Yrd.Doç.Dr.Gül KAYALIDERE, Arş.Gör.Pelin MASTAR ÖZCAN

A Comparative Analysis of Turkish and Russian Business Management Students On The Ethics of Tax Evasion - Assistant Professor, Hakan TUNAHAN

Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Metin KAPLAN, Prof.Dr.Adem ÖĞÜT

Kamu Örgütlerinde Meslek Etiği ve Çalışma Ahlakı Üzerine Bir Değerlendirme - Dr.Aydın USTA

Is There A Need To Develop A Separate Service Quality Scale For Every Service Sector? Verification of Servqual In Higher Education Services - Res.Asst.Dr.Banu ATREK, Assoc.Prof.Gül BAYRAKTAROĞLU

PISA 2009 Öğrenci Başarı Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi - Dr.Sevda GÜRSAKAL

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1980'den Sonra Geçirdiği Dönüşüm Süreci ve İstihdam Sistemine Etkileri - Öğr.Gör.Dr.Özlem Taner KÖROĞLU

Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri: Bilecik ve Yalova İlleri Uygulaması - Öğr.Gör.Ahmet GÖKGÖZ, Öğr.Gör.Mustafa ZEYTİN

Yerel Yönetişimde Farkındalık: Antalya İli Örneği - Öğr.Gör.Mustafa LAMBA