Yıl: 2011 Cilt: 16 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2011 Cilt: 16 Sayı: 2)

Ön Kapak- Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

A Deterministic Inventory Model With Price-Dependent Demand Considering The Bounded Learning - Prof.Dr.Abdullah EROĞLU, Doç.Dr.Murat KARAÖZ

Likidite Tuzağı Altında Para ve Maliye Politikası: AB ve Türkiye Deneyimi - Prof.Dr.C.Mehmet BAYDUR, Doç.Dr.Bora SÜSLÜ

Kalite Maliyetleri ve Bir Hastanede Hesaplanması - Doç.Dr.İsmail BEKÇİ, Aynur TORAMAN

Bireysel Bankacılıkta Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörler: Burdur ve Isparta İllerinde Bir Uygulama - Doç.Dr.Mehmet GENÇTÜRK, Yrd.Doç.Dr. Adnan KALKAN, Arş.Gör.Ömer Faruk OKTAR

Oyun Teorisi Çerçevesinde Türk Bankacılık Sistemi ve Asimetrik Bilgi Problemi - Doç.Dr.Selahattin BEKMEZ, Araş.Gör.Filiz ÇALIŞ

Sessizlik Gidabı ve Bağlılık İkilemi: İşgören Sessizliği İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi ve Bir araştırma - Yrd.Doç.Dr.Ahmet Hüsrev EROĞLU, Yrd.Doç.Dr.Orhan ADIGÜZEL, Arş.Gör.Umut Can ÖZTÜRK

Perakendeci İşletmelerde Çevreyi Koruma Bilinci Üzerine Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Ayda GÖK, Yrd.Doç.Dr.Mevlüt TÜRK

Bürokratik Kültür - Yrd.Doç.Dr.Fatih DEMİR

Bilişim Teknolojileri Kullanımının Hizmet Sunumuna Etkileri: Konya İl Özel İdaresi Örneği - Yrd.Doç.Dr.Filiz Tufan Emini, Arş.Gör.Mustafa KOCAOĞLU

Sosyal Siyasetin Üretilmesi Sürecinde Refah Devletinden Neo-Liberal Devlete Geçiş: Devletin Kamu Hizmeti Sunma İşlevinin Değişimi - Yrd.Doç.DrHamza Bahadır ESER, Arş.Gör.Dilek MEMİŞOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Gökhan ÖZDAMAR

Spatial Analysis of Relations Among Democracy, Economic Freedom and Economik Growth: A Research On The European Countries - Assist. Prof.Dr.Hüseyin ALTAY, Assist.Prof.Dr.Fatih ÇELEBİOĞLU

Gün Işığında Yönetim Açısından Türk Kamu Yönetiminde Açıklık ve Şeffaflık Sorunu - Yrd.Doç.Dr.Mahmut AKPINAR

Reel Dünyada Sanal Açmaz: Siber Alanda Uluslararası İlişkiler - Yrd.Doç.Dr.Muharrem GÜRKAYNAK, Adem Ali İREN

Maliyet Hacim Kar Analizinin Bir Hastane İşletmesi MR Ünitesinde Uygulanması - Yrd.Doç.Dr.M.Mustafa KISAKÜREK, Öğr.Gör.Enis Baha BİÇER

En İyi Tedarik Zinciri Uygulamaları ve Bir Saha Çalışması - Yrd.Doç.Dr.Mustafa Cahit UNGAN

Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Açısından Isparta Belediyesi: Farkındalık, Yararlanma ve Değerlendirme Açısından Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr. Nilüfer NEGİZ

Çok Kültürlü Takımlar: Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr.Salih YEŞİL

Kamu Mali Yönetimi ve Sayıştay Hesap Yargısında Mali Sorumluluk - Yrd.Doç.Dr.Ümit Süleyman ÜSTÜN, Yrd.Doç.Dr.Engin HEPAKSAZ, Yrd.Doç.Dr.Ramazan KILIÇ, Erdal KULUÇLU

Tarım Ürünleri İhracatını Olumsuz Etkileyen FAktör Olarak Fiyat İstikrarsızlığı: Kayısı Örneği - Yrd.Doç.Dr.Yavuz CÖMERT, Öğr.Gör.İbrahim ARISAL

Tam Zamanlı Üretim Sisteminin Uygulanması ve Muhasebeleştirme İşlemleri: Merinos Masterbatch İşletmesinde Bir Uygulama - Dr.Ekrem KARA

Tümleşik Hiyerarşik Konjoint Analizi kullanarak Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Müşteri Değer Analizi: Uşak Örneği - Öğr.Gör.Dr.Hasan Hüseyin CEYLAN, Yrd.Doç.Dr.Serdar AYDIN

Çok Taraflı Çevre Anlaşmalarına Uyum Sorunu ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme - Dr.Yasemin KAYA

Hekimlerin Duygusal Emek Kullanımı İle İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Üzerinde Bir Araştırma - Arş.Gör.Lale ORAL, Prof.Dr.Sevinç KÖSE

Türkiye'de Krizler ve Krizlerin Turizm Sektörüne Etkileri - Öğr.Gör.Sedat GÖÇEN, Şevket YİRİK, Yrd.Doç.Dr.Yusuf YILMAZ

Tarihi Alan Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Yeniden Yapılandırma İhtiyacı: Dağlık Frigya Örneği - Ahmet KURT, Doç.Dr.Sıtkı ÇORBACIOĞLU

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler'de (KOBİ) Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kritik Faktörlerinin Örgütsel Performans Üzerine Etkileri: İzmir İlindeki Restoran İşletmelerinde Bir Uygulama - Murat KOÇTİĞİT, Yrd.Doç.Dr.Cengiz DURAN, Öğr.Gör.Yeşim KOÇYİĞİT