Yıl: 2010 Cilt: 15 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2010 Cilt: 15 Sayı: 2)

Ön Kapak- Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Anayasal İktisat Teorisi ve Mali Kurallar: Türkiye'de Uygulanabilirliği - Doç.Dr.Abdulkadir IŞIK, Doç.Dr. Mustafa SAKAL, Yrd.Doç.Dr. Metin MERİÇ

AB Mali Yardımları ve Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Yeni AB Üyeleri Üzerine Bir Nedensellik ilişkisi - Doç.Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU, İkbal YEĞEN

Türkiye'de İç Göç Hareketlerinin İstihdam ve İşgücü Piyasalarına Etkileri - Doç.Dr.Ozan BAHAR, Fehime KORKMAZ BİNGÖL

Hayat Pahalılığı ve Türkiye'de İllerin Hayat Pahalılığı Sıralamasını Belirleyen En Önemli Faktörlerin Ridge Regresyon Analiziyle İncelenmesi - Doç.Dr.Şevket TÜYLÜOĞLU, Doç.Dr.Ali Sait ALBAYRAK

Aile İşletmelerinde Nepotizm Algısı ve İş Tatmini İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Doç.Dr.Tuncer ASUNAKUTLU, Yrd.Doç.Dr.Umut AVCI

Okul Öncesi Eğitim Bağlamında; "Eğitim Hizmetlerinde Kalite" - Yrd. Doç.Dr.A. Oğuzhan KILDAN

Geopolitical Impacts of The Global Financial Crisis Within Context of The Power Transition Theory - Yrd.Doç.Dr.Gökhan ÖZKAN

Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yansımaları - Yrd.Doç.Dr. İbrahim DURAK, Dr. Atilla YÜCEL

Türkiye'de Ekonomik İstikrarsızlığın Kaynakları: Ekonometrik Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr.Kadir KARAGÖZ, Yrd.DoçDr.Suzan ERGÜN

Post-Endüstriyel Örgütlenme Biçimi Olarak Şebeke Organizasyonlar ve Malatya İl Sanayisinde Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Lutfiye ÖZDEMİR

Geleneksel Pazarlamadan Yeni Pazarlama Yaklaşımlarına Geçiş Süreci - Yrd.Doç.Dr.M. Nurettin ALBAY

5941 Sayılı Yeni Çek Kanuna Göre Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunda Şikayet Hakkı - Yrd.Doç.Dr.Muharrem GENÇTÜRK

Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Türk İmalat Sanayi Örneği - Yrd.Doç.Dr.Necla AYAŞ, Doç.Dr.Hamza ÇEŞTEPE

In Terms of Strategic Human Resources, The Importance of Individual Performance Related Pay System - Yrd.Doç.Dr.Orhan ADIGÜZEL, Okt.Hasan YÜKSEL, Pervin TEKİN

TMS-12 Gelir Vergileri Standardına Göre Ertelenmiş Verginin İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi - Yrd.Doç.Dr. Ömer TEKŞEN

Sınırlı Bağımlı Değişken Modeli ve Diskriminant Analizi'nin Ticari Bankaların Mali Performanslarıa Göre Sınıflandırılmasında Kullanımı - Yrd.Doç.Dr.Özge AKKUŞ, Arş.Gör.Semra TÜRKAN, Prof.Dr.Hüseyin TATLIDİL

Belediye Hizmetlerinde Kalite: Giresun Belediyesi Örneği - Yrd.Doç.Dr.Resul USTA, Öğr.Gör.Levent MEMİŞ

Sivil Toplum ve Demokrasi - Yrd.Doç.Dr.Seyfettin ASLAN

Kobiler Açısından İhracat Teşviklerinin Önemi ve Etkinliğini Arttırılmasına Yönelik Öneriler - Dr.Ahmet AKTÜRK, Hasan ŞENOL

Avrupa Birliği ve Hizmet Ticaretinin Liberalizasyonu - Dr.Eral Topçu, Yrd.Doç.Dr.Ferhunde HAYIRSEVER

Bulanık Veri Zarflama Analizi Modellerinin Karşılaştırılması: Sınırlandırılmış Veriler İçin - Dr.Kenan Oğuzhan ORUÇ, Prof.Dr.İbrahim GÜNGÖR

Comparison of Accounting and Other Program Students' Performances in Introductory Accounting Course - Öğr.Gör.Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ, Yrd.Doç.Dr.Ali UYAR

Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiylee Strateji Seçimi: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Uygulama - Arş.Gör.Elif Türkan ARSLAN

Portföy Büyüklüğünün Portföy Riski Üzerine Etkileri: İMKB-30 Üzerinde Test Edilmesi - Arş.Gör.Ömür TOSUN, Arş.Gör.Eda ORUÇ