Yıl: 2009 Cilt: 14 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2009 Cilt: 14 Sayı: 3)

Ön Kapak- Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Finansal Bilgi Sisteminin Hisse Senetlerine Yatırım Kararı Üzerine Etkisi: İMKB'de Bir Uygulama - Doç.Dr.İsmail BEKÇİ, Havva ALKAN

Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerindeki Etkinsizlik Etkisi - Doç.Dr.Nihal KARGI, Doç.Dr.Ekrem KARAYILMAZLAR

Vadeli Piyasalarda Riskten Korunma: VOB-İMKB 30 Endeks Sözleşmeleri Kullanımına Dayalı Korunma Oranı ve Korunma Etkinliği - Doç.Dr.Şeref KALAYCI, Esra ZEYNEL

Ulusal İnovasyon Politikaları ve Kamu Harcamaları: Çeşitli Ülkeler Üzerine Bir Karşılaştırma - Yrd.Doç.Dr.Ali YAVUZ, Doç.Dr.Mesut ALBENİ, Arş.Gör.Dilek GÖZE KAYA

İş Yoğunluğu Tahmini ve İşgücü Planlama: Süpermarket Uygulaması - Yrd.Doç.Dr.Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE, Prof.Dr.İbrahim GÜNGÖR

Literatür Araştırması: Altı Sigma Metodolojisi - Yrd.Doç.Dr.Ediz ATMACA, S.Şule GİRENES

Risk Yönetiminde Riske Maruz Değer Yöntemleri ve Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Erhan DEMİRELİ, Prof.Dr.Berna TANER

Geri Püskürtme Yöntemi ve Diğer Maliyetleme Sistemleri İle Olan İlişkisi - Yrd.Doç.Dr.Fatma TEKTÜFEKÇİ, Prof.Dr.A. Seha SELEK

İngiltere'de Maliye Politikaları: Kriz Ortamında Dolaşan Keynesyen Ruh - Yrd. Doç.Dr.Hale BALSEVEN

Bireylerin Kişisel Özellikleri Yönünden İş Doyum Düzeylerine Göre Tükenmişlikleri: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Hüseyin YILMAZ, Yrd.Doç.Dr.Atila KARAHAN

Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesi - Yrd.Doç.Dr.İrfan ATEŞOĞLU, Prof.Dr.Mimar TÜRKKAHRAMAN

Yöneticilerin Kariyer İlerleme Arzusu İle Örgütsel Bağlılıklarının, Akıl Hocalığı Eğilimlerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Kürşat ÖZDAŞLI, Yrd.Doç.Dr.Selahattin KANTEN, Öğr.Gör.Pelin KANTEN

Devletin Değişim Sürecinde Belediyelerin Konut Politikalarında Farklılaşan Rolü - Yrd.Doç.Dr.Mithat Arman KARASU

Türkiye'de 1950-2006 Döneminde Bütçe Gelir-Gider Yönetimi Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Tek Parti ve Koalisyon Hükümetlerinin Karşılaştırması - Yrd.Doç.Dr.Murat ASLAN, Yrd.Doç.Dr.Semih BİLGE

Petrol Fiyatlarındaki Gelişmelerin Türkiye'nin Cari Açığı Üzerine Etkisinin Analizi - Yrd.Doç.Dr.Muzaffer DEMİRBAŞ, Yrd.Doç.Dr. Hakan TÜRKAY,  Yrd.Doç.Dr.Musa TÜRKOĞLU

Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Sema BEHDİOĞLU, Arş.Gör.Gözde ÖZCAN

Avrupa Birliği, Geri Kalmış Bölgeleri Geliştirebildi Mi: Extremadura ve Viseu Bölgeleri - Yrd.Doç.Dr.Süleyman Yaman KOÇAK

Kamu Yönetiminde Etik ve Kamu Çalışanlarının Etik Kavramını Algılayışları - Dr.Çetin KAPLAN

Gizli Müşteri Araştırması: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama - Dr.Erkan ÖZDEMİR, Yrd.Doç.Dr.Umut EROĞLU

Ekonomik Sipariş ve Üretim Miktarı Modellerinde Yeni Açılımlar - Yrd.Doç.Dr.Harun SULAK, Doç.Dr.Abdullah EROĞLU

Marka Sadakati Öncülleri: Çalışan Kadınların Kozmetik Ürün Tüketimi Üzerine Bir Çalışma - Öğr.Gör.Dr.Tülay Korkmaz DEVRANİ

Süs Bitkileri İhracatı, Sorunları ve Çözüm Önerileri: Yalova Ölçeğinde Bir Araştırma - Öğr.Gör.Dr.Sema AY

Rekabet Üstünlüğünün Sürdürülmesinde Yeteneklerin Rolü: Yetenek Yönetim Yaklaşımı - Dr.Nevriye ALTUNTUĞ

Alıcı-Tedarikçi İlişkilerinin İşletme Performansına Etkisi - Öğr.Gör.Vural ÇAĞLIYAN

Çalışanların Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Devlet Üniversitesi Örneği - İlkay GÜNEŞ, Serkan BAYRAKTAROĞLU, Rana ÖZEN KUTANİS