Yıl: 2008 Cilt: 13 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2008 Cilt: 13 Sayı: 3)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Bulanık Analitik Hiyerarşik Proses ve Üniversite Tercih Sıralamasında Uygulanması - Dr.Ali GÖKSU, Prof.Dr.İbrahim GÜNGÖR

Devresel Dalgalanmalarda Optimal Mali ve Parasal Politikalara Ramseyci Yaklaşım - Doç.Dr.Hacer OĞUZ

Liderlik Algılamalarında Eğitim ve Cinsiyet Faktörü: Mersin İlinde Bir Alan Araştırması - Yrd.Doç.Dr.Cemile ÇELİK, Arş.Gör.Önder SÜNBÜL

İç Denetim Hizmetlerinin Dışarıdan Satın Alınması Kararını Etkileyen Faktörler ve Bazı Nitelikler Açısından Farklılıkların Analizi - Yrd.Doç.Dr.Engin DİNÇ, Arş. Gör. Bilal GEREKAN

Türkiye'de Para İkamesi ve Ters Para İkamesinin Döviz Kuru Aracılığıyla Senyoraj Geliri Üzerine Etkisi - Yrd.Doç.Dr.H.Mehmet TAŞÇI, Arş.Gör.Burak DARICI

Sigortacılık Sektöründe Bilgi Teknolojilerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Nuri ÖMÜRBEK, Fatma Gül ALTIN

Duygusal Bağlılık İle İş Tatmini ve İş Tatmininin Alt Boyutları Arasındaki İlişkileri Analiz Etmeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma - Yrd.Doç.Dr.Öznur AŞAN, Arş.Gör.Kubilay ÖZYER

Menşe Ülke Etkisinin Tüketici Algılamaları ve Davranışlarına Yansımaları: İngiltere Pazarında Türk ve Alman Markalarının Karşılaştırılması - Yrd.Doç.Dr.Sima NART

Duygusal Zekâ, Bireylerarası Çatışmayı Çözümleme Yöntemleriyle İlişkili Midir? Schutte'nın Duygusal Zekâ Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması - Yrd.Doç.Dr.Şebnem ASLAN

Türk Mevzuatının Sendika Özgürlüğüne İlişkin 87 Sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi'ne Uyum Sorunu - Arş.Gör.A.Utku ERDAYI

Tüketicilerin Süt Tercihinde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma - Arş.Gör.Gamze ÖZEL

İşgören Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması - Arş.Gör.Sedat YUMUŞAK

Yönetim ve Yöneticilik Yönünden Üniversite Hastanelerinin Değerlendirilmesi - Dr. Ali CAN, Prof.Dr.Hasan İBİCİOĞLU

Rekabetçi Avantaj Yaratma Çerçevesinde Kobi'lerde E-Ticaret ve E-Ticaretin Stratejik Kullanımı - Dr.Didar Büyüker İŞLER

Örgüt Kültürünün Hastanelerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına Uygunluğunun Testine Yönelik Bir Araştırma - Dr. Ali CAN

Hizmet Sektöründeki Kobi'lere Yönelik Elektronik Ticaret ve Sanal Girişimciliğin Modellenmesi - Öğr.Gör.Dr.Nesrin (ŞALVARCI) TÜRELİ

AB Sürecinde Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Karşılaşabilecekleri Temel Sorun Alanları - Öğr.Gör.Fatma ÖZMEN

Avrupa Birliği'nde Anayasa Hazırlık ve Onay Sürecinin Değerlendirilmesi - Okt.Hasan ERDOĞAN

Postmodern Anlayışta Siyaset ve Kimlik - Okt. Nedret ÇAĞLAR

Küreselleşme Sürecinde Post Modern Örgüt Yapıları - Blm.Uzm.Aysun KANBUR