Yıl: 2008 Cilt: 13 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2008 Cilt: 13 Sayı: 2)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Basel-II Uzlaşısında Piyasa Riski Yönetimi ve Türkiye Açısından Faiz Riskine İlişkin Bir Uygulama - Prof.Dr.Gültekin RODOPLU, Dr.Ebubekir AYAN

Tartışılan Boyutlarıyla  "Homo Economıcus" - Prof.Dr.Hüseyin AKYILDIZ

Normatif Politika Analizinde Yeni Eğilim: Mali ve Parasal Politikalara Ramseyci Yaklaşım - Doç.Dr.Hacer OĞUZ

Tedarik Zincirinde Ürün Dağıtımı İçin Üçüncü Taraf Kullanımı (3PL) ve Firma Seçimi - Yrd.Doç.Dr.Bahar ÖZYÖRÜK

Çatışma, Nedenleri ve Yönetimi: Otel İşletmelerinde Yönetici Bakış Açısıyla Bir İnceleme - Yrd.Doç.Dr.Cafer TOPALOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Umut AVCI

Altın Fiyatlarındaki Değişimin Döviz Kuru, Döviz Rezervi ve Petrol Fiyatlarından Etkilenme Derecelerinin Çoklu Faktör Modeli İle Değerlendirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Erkan POYRAZ, Araş. Gör. Saliha DİDİN

Değişmeyen Boyutları Bağlamında Milliyetçiliğe Teorik ve Kavramsal Bir Bakış - Yrd.Doç.Dr.Haldun ÇANCI

Gayrimenkul İpoteğine Dayalı Finansman Sistemi: Tersine Mortgage ve Uygulaması - Yrd.Doç.Dr.Hasan ABDİOĞLU

Algılanan İş Güvencesinin, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi - Yrd.Doç.Dr.Kemal POYRAZ, Uzm.Bülent KAMA

Sanal Pazarlama Karması Bileşimi - Yrd.Doç.Dr.Müberra YURDAKUL, Arş.Gör.Hakan KİRACI

Türkiye'de Döviz Kurunun Enflasyonist Etkileri - Osman PEKER, Şakir GÖRMÜŞ

İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisi - Yrd.Doç.Dr.Öznur AŞAN, Arş.Gör.Esra ERENLER

Ders Seçiminde Analitik Hiyerarşi Proses Uygulaması - Yrd.Doç.Dr.Süleyman DÜNDAR

Nakit Yönetiminde Nakit Dönüş Süresi Analizinin Kullanılması: İMKB'deki KOBİ'ler Üzerine Ampirik Bir Çalışma - Yrd.Doç.Dr.Şakir SAKARYA

Ekonomik Katma Değer (EVA) ve Pazar Katma Değer (MVA) Arasındaki İlişki İMKB İmalat İşletmelerinden Örnek - Yrd.Doç.Dr.Yusuf TOPAL

Analitik Bütçe Sınıflandırma Sistemi İle Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesinin Uygulanması ve Etkinliği: Maliye Bakanlığı Örneği - Yrd.Doç.Dr.Hatice DAYAR, Yasemin ESENKAR

Örgütsel Adalet İle İş Tatmini ve Çalışanların Bireysel Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Analizine Yönelik Bir Araştırma - Öğr.Gör.Dr.Senay YÜRÜR

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 24 Ocak 1980 Kararları Işığında Değerlendirilmesi - Arş.Gör.Düriye TOPRAK

Portföy Optimizasyonunda Ortalama Mutlak Sapma Modeli ve Markowitz Modelinin Kullanımı ve İMKB Verilerine Uygulanması - Araş.Gör. Filiz KARDİYEN

Türkiye'de Turizm Gelirleri İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Nedensellik Analizi - Arş.Gör.Özlem KIZILGÖL, Erman ERBAYKAL

İşletmelerin Sürdürülebilir Başarılara Ulaşmalarında Yenilikçi Olmalarının Rolü - Uzman Nevriye ALTUNTUĞ

Örnek Edinmenin İşletmeler Tarafından Bilinirliği ve Uygulanırlığının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma- Niğde Örneği - Bülent DOKUZER, Doç.Dr.Mehmet Emin İNAL

Örgütsel Alanda Meşruiyet Kavramının Açılımı: Kurumsal ve Stratejik Meşruiyet - Rabia Arzu KALEMCİ, İpek Kalemci TÜZÜN

Endüstriyel Kalkınma, Küreselleşme ve Çok Uluslu Şirketler: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Yeni Gerçeklikler - Rajneesh NARULA - John H. DUNNING - ÇEVİREN: Hidayet KESKİN