Yıl: 2008 Cilt: 13 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2008 Cilt: 13 Sayı: 1)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanan İşletmelerin Aldıkları Hizmetlerin Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir İnceleme - Prof.Dr.Şerafettin SEVİM, Prof.Dr.Ali AKDEMİR, Öğr.Gör.Kemal VATANSEVER

Katılımcı Karar Verme: Kararlara Katılım Konusunda Çalışanların Düşüncelerine Yönelik Bir Alan Çalışması - Doç.Dr.İsmail BAKAN, Öğr.Gör.Tuba BÜYÜKBEŞE

Küreselleşme Sürecinde Değişen Devlet Anlayışından Kamu Hizmetlerinin Dönüşümüne: Sağlık Hizmetlerinde Piyasa Mekanizmaları - Doç.Dr.Meliha ENER, Yrd.Doç.Dr.Esra DEMİRCAN

Afyon'daki Yerel ve Ulusal Perakendecilerde Çalışan Satış Elemanlarının İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Açısından Karşılaştırılması - Doç.Dr.Şuayip ÖZDEMİR, Araş.Gör.Fikret YAMAN

Endüstriyel İşletmelerin Dağıtım Kanalı Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma - Yrd.Doç.Dr.A.Hüsrev EROĞLU, Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KANIBİR, Öğr.Gör.Nadir EKER

Bireysel Emeklilik Fonlarında Fon Yapılarının Karma Denemeler Yöntemi İle İncelenmesi - Yrd.Doç.Dr.Bahadtin RÜZGAR

Analitik Hiyerarşi Sürecinin Tedarikçi Seçiminde Uygulanması: Otomotiv Sektöründen Bir Örnek - Yrd.Doç.Dr.Bahar ÖZYÖRÜK, Evren Can ÖZCAN

İş Etiği ve İş Etiğinin Yayılım Süreci - Yrd.Doç.Dr.Çetin BEKTAŞ, Dr.Mehmet Ali KÖSEOĞLU

Toplam Kalite Yönetimi Araç ve Tekniklerinin Üretimde Etkin Kılınması : Kosi Uygulaması - Yrd.Doç.Dr.Halim KAZAN, Yrd.Doç.Dr.Ahmet ERGÜLEN

Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Maliye Politikaları: Teorik Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr.Hayal Ayça ŞİMŞEK

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe-Finans Eğitimine Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Mehmet GENÇTÜRK, Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMİR, Öğr.Gör.Oğuzhan ÇARIKÇI

İşletmelerde Yaşanan Yolsuzluklara (Hata ve Hileler) Karşı Denetimden Beklentiler - Yrd.Doç.Dr.Mikail EROL

İklim Değişikliğinin Bilim ve Ekonomi Perspektifinden Analizi - Yrd.Doç.Dr.Osman PEKER, Yrd.Doç.Dr.Mustafa DEMİRCİ

Çin'in Dünya Ekonomisi İle Bütünleşme Süreci ve Türk Sanayisi Açısından Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr.Özge AYNAGÖZ ÇAKMAK

360-Derece Geri Bildirim Sisteminde Değerlendirme Farklılıkları - Yrd.Doç.Dr.Ramazan KAYNAK, Murat BÜLBÜL

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri - Yrd.Doç.Dr.Sait PATIR, Yrd.Doç.Dr.Mehmet Selami YILDIZ

Perakendecilik Sektöründe Teknolojik Değişim: E-Perakendecilik, E-Mağaza Bağlılığı ve E-Mağaza Bağlılığını Etkileyen Faktörler - Yrd.Doç.Dr.Süleyman BARUTÇU

Türkistan Üzerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri İle Olan Rekabeti - Yrd.Doç.Dr.Timuçin KODAMAN

Küreselleşme Kurgusuna Yönelik Hipotez Testleri: Yoksulluk Olgusu Üzerine Seçilmiş Ülkeler Deneyimi (1997-2003) - Arş.Gör.Dr.Bernur AÇIKGÖZ, Prof.Dr.Recep KÖK, Arş.Gör.Dr.Serdar İSPİR

Örgütsel Etik ve Bileşenleri - Dr.Hasan GÜL, Öğr.Gör.Hakan GÖKÇE

Reel Değişkenler, Zamanlararası İkame ve Riskten Kaçınma - Dr.Murat TAŞDEMİR

Kırsal Kalkınmada İl Özel İdarelerinin, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin ve İlçe Yönetimlerinin Rolü ve Bazı Uygulamalar - Mustafa KARA, Yrd.Doç.Dr.Mustafa GÖRÜN