Yıl: 2007 Cilt: 12 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2007 Cilt: 12 Sayı: 3)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

ÖNSÖZ - Naci KARADUMAN Anısına

İçindekiler Listesi

Barter Sisteminin Muhasebe Uygulamaları Açısından İncelenmesi - Prof.Dr.Durmuş ACAR, Yrd.Doç.Dr. Ömer TEKŞEN

Türkiye'nin Döviz Kurunun Belirlenmesinde Monetarist Yaklaşım - Doç.Dr.M.Vedat PAZARLIOĞLU, Selçuk GÜLOĞLU

Popüler Kültür Bağlamında Müzik Yarışması ve Magazin Programlarının Üniversite Gençliği Üzerindeki Etkileri (SDÜ Örneği) - Doç.Dr.Kamil KAYA, Uzm.Hatice BAYSAL, Okt.Esra Vona KURT

Şirket Derecelendirilmesinde Faktör Analizi Kullanımı ve Sektörlere Yönelik Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Ali Cüneyt ÇETİN

Kurumsal İtibar ve Yönetsel Etik İlişkisinin Analizine Yönelik Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr.Halil SAYLI, Arş.Gör.Özlem Yaşar UĞURLU

Erzurum'da Devlet ve Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin İşlem Adaleti, İş Tatmini ve Duygusal Bağlılık Durumlarının İncelenmesi - Yrd.Doç.Dr.Hasan TUTAR

Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre İnternet Sitesi Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Hayrettin USUL, Arş.Gör.Ozan ÖZDEMİR

KOBİ'lerde Entelektüel Sermayenin İşletme Performansına Etkisi - Yrd.Doç.Dr.İsa İPÇİOĞLU

Isparta İli Afet (Kriz) Yönetim Yapılanması Üzerine Bir Çalışma - Yrd.Doç.Dr.Mehmet AKTEL, Nedret ÇAĞLAR

Gelişme Yönelimli Kurum Kültürü İle Yöneticinin Yönetsel Tutumları Arasındaki İlişkisellik: 100 Büyük Sanayi Kuruluşunda Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Murat KAYALAR, Öğr.Gör.Dr. N.Metin ÖZMUTAF

Mermer İhracatçısı İşletmelerin Mevcut Durumlarına İlişkin Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Mustafa Zihni TUNCA, Yrd.Doç.Dr.Levent AYTEMİZ, Öğr.Gör.Oğuzhan ÖZALTIN, Arş.Gör.Gamze GÖÇMEN

Belediye Personelinin Hizmet İçi Eğitim Sorunu: Bir Araştırma ve Model Önerisi - Yrd.Doç.Dr.Nilüfer NEGİZ

Önemli Bir Finansman Kaynağı Olarak Kredi Kartları: Kredi Kartlarının Kart Sahiplerinin Harcamaları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Burdur İlinde Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Osman TUĞAY, Öğr.Gör.Nermin BAŞGÜL

Türkiye'de Gelir ve Kurumlar Vergisi Oranlarında İndirimin Vergi Gelirleri Üzerine Etkileri - Yrd.Doç.Dr.Ramazan ARMAĞAN

Örgüt Kültürünün Örgüt İçi Bireysel Becerilerin Kullanımına Etkisi Üzerine Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Yavuz DEMİREL, Yrd.Doç.Dr.Himmet KARADAL

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Dernek Özgürlüğü - Yrd.Doç.Dr.Yüksel METİN, Gamze ASLAN

Yönetişim Tartışmalarına Katkı: Avrupa Birliği İçin Yönetişim Ne Anlama Geliyor? - Yrd.Doç.Dr.Murat OKÇU

Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Etkinliğinin Belirleyicileri: Türkiye'deki Kamu Kurumlarının Analizi - Dr.Mehmet AKSARAYLI, Yrd.Doç.Dr.Haluk EGELİ, Prof.Dr.Kâmil TÜĞEN, Prof.Dr.H.Ahmet AKDENİZ, Arş.Gör.Ahmet ÖZEN

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve TTK  Tasarısı Açısından Haksız Rekabet Hükümlerine Bir Bakış - Arş.Gör.Burcu MANOP

Kapitalist Sistemin Sürükleyici Aktörleri: Ekonomik Teoride Girişimciler - Arş.Gör.Gökhan ÖZKUL

Cumhuriyet Dönemi Ekonomisinde Tarımsal Yapının İncelenmesi(1923-1950) - Arş.Gör.Hüseyin TOPUZ