Yıl: 2005 Cilt: 10 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2005 Cilt: 10 Sayı: 2)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Türk İmalat Sanayiinin Rekabet Gücü ve Beyaz Eşya Sektörü Üzerine Bir İnceleme - Doç.Dr.Ömer EROĞLU, Arş.Gör.Gökhan ÖZDAMAR

Bölgesel Rekabet Yapısının Bulanık VZA İle Araştırılması - Doç.Dr.İbrahim GÜNGÖR, Arş.Gör.Hakan DEMİRGİL

Türkiye'de Özel Sektör İmalat Sanayii'nde Verimlilik, Ücret ve İstihdam İlişkisi - Doç.Dr.Hüseyin AKYILDIZ

Üniversite Öğrencilerinde Kurumsal İmaj Algılamalarını Etkileyen Faktörlere İlişkin SDÜ İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma - Doç.Dr.Hasan İBİCİOĞLU

Electricity Consumption In Turkey: Analysis of Spurious Regression Via Cointegration and Forecasting - Assist.Prof. Meltem Şengün UCAL, Assist.Prof.Seyhun DOĞAN

Antalya Turizminin Türk Turizmi İçerisindeki Yeri ve Krizlerin Antalya Turizmi Üzerindeki Etkileri - Yrd.Doç.Dr.Mesut ALBENİ, Utku ONGUN

Franchising Sistemi ve Muhasebe Uygulamaları - Prof.Dr.Ülkü ERGUN, Arş.Gör.Seçkin GÖNEN

Finansal Raporlama ve XBRL (Genişletilebilir Kurumsal Raporlama Dili) - Doç.Dr.Fehmi KARASİOĞLU, Oya ERYİĞİT

Kobi'lerde İş Tatmininin Sektörler İtibariyle Karşılaştırmalı Analizi ve Çorum Örneği - Doç.Dr.İrfan ÇAĞLAR

Karekteristik Açıdan Girişimci Tipleri:  Malatya Organize Sanayi  Bölgesinde Bir Araştırma - Doç.Dr.Mehmet TİKİCİ, Arş.Gör.Dr.Mehmet GÜVEN, Öğr.Gör.Erkan Turan DEMİREL

Washington Konsensüs ve Gelişmekte Olan Ülkeler Sorunları:  Eleştirel Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr.Ali  ŞEN

Küreselleşmenin İtici Gücü Yeni Ekonomi, Elektronik Ticaret ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr.Bahar ŞANLI

Joint Ventures In Small Medium Sized Enterprises - Yrd.Doç.Dr.E.Esra KARADENİZ

Türkiye'de Kayıtdışı Ekonominin Mımıc Model İle Tahminlenmesi - Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR, Yrd.Doç.Dr.M.Faysal GÖKALP, Arş.Gör.Mehmet AVCI

Maliyet Yönetimi ve Yaşam Seyri Maliyet Analizi - Yrd.Doç.Dr.Fikret OTLU, Serdar KARACA

Öğretmenlerin Boş Zamanlarında Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılımları İle İlgili Tutumları (Isparta Örneği) - Yrd.Doç.Dr.Kamil KAYA, Yıldız TUTAL

Kamu Mali Yönetiminde Yeniden Yapılanma Aracı Olarak Hesap Verme Sorumluluğu ve Saydamlık - Yrd.Doç.Dr.Mehmet KARAKAŞ

Yönetsel Etkililik: Okul Yönetiminde Yönetsel Etkililiğin Astlarla İlişkiler Boyutu - Yrd.Doç.Dr.Selma KARATEPE

Analysis of Bankıng System and Causes of Recent Private Bank Crisis In Turkey Case of Pamuk Bank - Meltem İNCE, Prof.Dr.M.Hulusi DEMİR

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (İKBS): Pratik Bir Yaklaşım Eviteks A.Ş. İle İteks A.Ş. Örneği - Öğr.Gör.Murat Yusuf UÇAN, Öğr.Gör.Ömer TEKŞEN

Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişle ve ÖSS Puanı İle Gelen Öğrencilerin Genel Başarı Oranlarının Karşılaştırması - Nedret ÇAĞLAR, Nesrin TÜRELİ