Yıl: 2005 Cilt: 10 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2005 Cilt: 10 Sayı: 1)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

İMKB İmalat Sanayiindeki 500 Büyük Firmanın 1997-2002 Yılları Arası Finansal Analizi - Prof.Dr.Bedriye TUNÇSİPER, Yrd.Doç.Dr.Şakir SAKARYA

Para Politikasının Etkinliği: Türkiye Açısından Bir Değerlendirmesi - Doç.Dr.Çetin DOĞAN

Alışveriş Merkezleri: Demografik Etkenler ve Tüketici Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma - Doç.Dr.Hasan İBİCİOĞLU

Tartışılan Boyutlarıyla Piyasa Başarısızlığı ve Devlet Müdahalesi - Doç.Dr.Hüseyin AKYILDIZ, Doç.Dr.Ömer EROĞLU

Piyasa Fiyatı Değişimini Açıklayan Modeller - Doç.Dr.Sırgak KIDIRALİYEV, Doç.Dr.Anarkül URDALETOVA

2002 Genel Seçimlerinde 1995 ve 1999 Yıllarına Göre Seçmenlerin Gözünde Öncelikli Sorunlar ve Parti Tabanlarındaki Oy Kaymaları: Isparta Örnek Olayı - Doç.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI

Tamsayılı Doğrusal Programlama Yöntemiyle Maliyetin Optimize Edilmesi: Gıda Sektöründe Örnek Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Ahmet ERGÜLEN, Yrd.Doç.Dr.Halim KAZAN

Bölgelerarası Ekonomik Entegrasyonlar ve Türkiye'nin Ödemeler Bilançosuna Etkileri - Yrd.Doç.Dr.Aydın SARI

Süpermarket İmaj Kriterlerinin Değerlendirmesi: İzmir İli Uygulaması - Yrd.Doç.Dr.Burcu İlter TABAK, Arş.Gör.Özge ÖZGEN, Arş.Gör.Bilge AYKOL

Tekstil Ve Hazır Giyim Anlaşması'nın Sona Ermesi Sürecinde Çin'in Türk Tekstil ve Konfeksiyon Ticaretine Etkisi - Yrd.Doç.Dr.Cem SAATÇİOĞLU, Dr.Betül GÜR

Entelektüel Sermaye Yönetimi - Yrd.Doç.Dr.Fikret OTLU, Arş.Gör.İbrahim AKSU

Perakendeci İşletmelerde Personelin Davranışsal Özellikleri İle Müşteri Memnuniyeti Arasındaki İlişki - Yrd.Doç.Dr.Mevlüt TÜRK

Tüketici Davranışları İle İlgili Motivasyon Modelleri: Bir Perakende İşletmesinde Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerine Bağlı Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Nurhan PAPATYA

Borsa ve Ekonomide Volatilite İlişkisi: İMKB'de Bir Şartlı Varyans Analizi - Yrd.Doç.Dr.Şeref KALAYCI

Hazar Havzasında Stratejik Oyun - Yrd.Doç.Dr.Timuçin KODAMAN

Aşırı Değer İçeren Veri Kümelerinde Hata Terimlerinin Binom Dağılıma Uyduğu Durumda Ekk ve Robust Lts Regresyon Tahmincilerinin Simulasyon Çalışması İle Karşılaştırılması - Dr.Latif ÖZTÜRK, Dr.Hakan TÜRKAY

Yönetici Hemşirelerde Liderlik ve Liderlik Özelliklerine İlişkin Bir Araştırma - Dr.Celalettin SERİNKAN, İpek İPEKÇİ

Muhasebe Meslek Etiğinde Teleolojik ve Deontolojik Yaklaşımların Karşılaştırılmaları - Dr.Habib AKDOĞAN

İşgörenlerde İş Tatminiyle İlişkilendirilmiş Stres ve Prosedürel Adalet Algılamaları Analizi: Gazi Hastanesi'nde Bir Uygulama - Dr.Hulusi DOĞAN

Doğal Sermaye (Kritik Doğal Sermaye) ve Sürdürülebilir Kalkınma - Murat ÇETİN

Üretim Kaynakları Planlama (ÜKP) Sisteminin Performansını Etkileyen Faktörler - Cenk ÇALIŞKAN

Almanya`da Ekonomik Durgunluğun Sebepleri ve Geleceği - Ömer ŞANLIOĞLU