Yıl: 2004 Cilt: 9 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2004 Cilt: 9 Sayı: 2)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Modern Toplum Hastalığı: Stres Ve Muhasebe Meslek Elemanı Üzerindeki Etkileri - Prof.Dr.Oya YILDIRIM, Arş.Gör.Dr.Fatma TEKTÜFEKÇİ, Arş.Gör.Dr.Yusuf Cahit ÇUKACI

Is There Still Convincing Theory of The Business Cycle - Doç.Dr.Ömer EROĞLU, Doç.Dr.Çetin DOĞAN

İş Değerlendirmesinde Puan Yönteminin Sorunları ve Bir Model Önerisi - Doç.Dr.Hüseyin AKYILDIZ, Doç.Dr.İbrahim GÜNGÖR

Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmelerin Çalışma İlişkileri Üzerindeki Etkileri: Makro ve Mikro Boyutta Bir Değerlendirme - Doç.Dr.Oya Aytemiz SEYMEN, Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ÇEKEN

Yeni Türk Lirası Uygulamasının Gerekçeleri ve Başarı Koşulları: Halkın Yeni Türk Lirası Uygulamasına Bakışıyla İlgili Burdur İlinde Bir Araştırma - Doç.Dr.Durmuş ACAR, Öğr.Görv.Dr.Osman TUGAY

Türkiye'de Coğrafi Bölgelere Göre İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Temel Bileşenler Analiziyle İncelenmesi - Yrd.Doç.Dr.Ali Sait ALBAYRAK, Yrd.Doç.Dr.Şeref KALAYCI, Yrd.Doç.Dr.Abdülmecit KARATAŞ

Kusurlu Ürünler İçin Bir Ekonomik Üretim Miktari Modeli - Yrd.Doç.Dr.Abdullah EROĞLU, Arş.Gör.Meltem KARAATLI, Arş.Gör.Yavuz KILIÇ

Fiskobirlik'in Finansal ve Pazarlamaya Yönelik Sorunları Ve Çözüm Önerileri - Yrd.Doç.Dr.Hayrettin USUL, Yrd.Doç.Dr.Adnan ERTAN

Örgütsel Yapı ve Meslek Farklılıklarının İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.İlker H. ÇARIKÇI, Arş.Gör.Aygen OKSAY

Avrupa Birliği Sürecinde Kobi'lerin Sermaye Piyasasına Entegrasyonu - Yrd.Doç.Dr.Mehmet CİVAN, Öğr.Gör.Dr.H.Ali ATA, Arş.Gör.Mustafa UĞURLU

Yeni Türk Lirasına (YTL) Geçişin Muhasebe Kayıtları Üzerindeki Etkisi - Yrd.Doç.Dr.Mehmet GENÇTÜRK

Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Süreci, Çevre Yönetiminin Temelleri ve Ekonomik Etkileri - Yrd.Doç.Dr.Mevlüt KARABIÇAK, Yrd.Doç.Dr.Ramazan ARMAĞAN

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması: Bir Genel Reform Çerçevesi - Yrd.Doç.Dr.Osman BAYRİ

Çalışanlar Tarafından Gerçekleştirilen Buluşlarda Patent Kime Verilecektir? - Yrd.Doç.Dr.Tahir SARAÇ

Bölgesel Rekabet Gücü - Dr.Ertan BECEREN

Geleneksel Raporlama Yöntemlerinin Yeni Ekonomi Karşısındaki Durumunun İrdelenmesi Ve Entellektüel Sermayenin Raporlanması - Dr.Hakan ERKUŞ

Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi:Bir Eşbütünleşme Analizi - Dr.Nihat IŞIK, Doç.Dr.Mustafa ACAR, H. Bayram IŞIK

İhracat Yapan İşletmelerin Kur Riski Yönetiminde Yeni Mali Yöntemleri Kullanım Sıklığı Üzerine Bir İnceleme - Öğr.Gör.Dr.Mustafa YILDIRAN

İç Denetimin Yönetim Aracı Olarak Kullanılması - Arş.Gör. Belma AK

Yeni Sağ Üzerine Bir Eleştiri - Arş.Gör.Dr.Cemal BALTACI