Yıl: 2003 Cilt: 8 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2003 Cilt: 8 Sayı: 1)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Osmanlı Tarihinde Vergi İsyanları II - Prof.Dr.Coşkun Can AKTAN, Arş.Gör.Dilek DİLEYİCİ, Arş.Gör.Özgür SARAÇ

Küreselleşmenin Otomotiv Sektöründe Üretim Teknolojileri Kullanımı Üzerine Etkisi - Prof.Dr.Mahmut TEKİN, Arş.Gör.Dr.Nuri ÖMÜRBEK, Arş.Gör.Vesile ÖMÜRBEK

Economic Analysıs of Heating The Passive Solar Greenhouse - Assoc.Prof.Dr.Ahmet AKDENİZ

Mamul Maliyetlerinin Yönetiminde Etkin Bir Araç: Değer Mühendisliği - Doç.Dr.Durmuş ACAR, Arş.Gör.Dr.Hasan ALKAN

Üniversite Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri "Ege Üniversitesi  İ.İ.B.F. Örneği" - Yrd.Doç.Dr.Ayşen KORUKOĞLU

Banka Hukukunda Tasarruf Mevduatı Sözleşmesi - Yrd.Doç.Dr.M.Fahrettin ÖNDER

Performans Değerlendirme: Çalışanların Performans Değerlendirme Uygulamalarından Beklentileri Konusunda Bir Alan Çalışması - Yrd.Doç.Dr.İsmail BAKAN, Öğr.Gör.Hakan KELLEROĞLU

Sermaye Bütçelemesi Uygulamaları: Türkiye'de Özel Hastaneler Üzerinde Ampirik Bir Çalışma - Yrd.Doç.Dr.Osman KARAMUSTAFA, Arş.Gör.Aykut KARAKAYA

İktisadi Gelişmede Girişimciliğin Rolü-Karşılaştırmalı Bir Analiz: Erzurum-Denizli (II) - Ö.Selçuk EMSEN, Ayşe İRMİŞ, Ertuğrul DELİKTAŞ

Türk Vergi Yasalarında Yatırım İndiriminin Yeri -II- - Yrd.Dr.M.Serdar ATAY

İktisadi Kalkınmada Beşeri Sermaye - Yrd.Doç.Dr.Seyhun DOĞAN, Yrd.Doç.Dr.Bahar ŞANLI

Türkiye’de Ekonomik Sorunların Politik Ve Yönetsel Temelleri - Dr.Ali YAVUZ

An Application On Survival Functions and  Hazard Rates - Arş.Gör.Dr.Aliye KAYIŞ

Türkiye'nin Uluslararası  Pazar Fırsatlarının Belirlenmesinde Swot Analizi Uygulaması - Dr.Burcu İlter TABAK

The Expert Opinions On Cash Flow Forecasting Practices: The Case of British Companies - Dr.Cihat POLAT

Marka İnşasında Slogan - Arş.Gör.İrfan ATEŞOĞLU

Gelir Vergisi'nde Hayat Standardı Esası - Dr.Ramazan ARMAĞAN

Thorsteın Veblen'in Kurumsalcılık Ekolü ve Dönemsel İktisadi Dalgalanmalar Teorisi - Arş.Gör.Dr.Seyit KÖSE

Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Pazarlama Bilgi Sistemleri - Dr.Tahir YEŞİLADA, Yrd.Doç.Dr.Figen Akça YEŞİLADA, Doç.Dr.Mustafa TANYERİ

Türk Yönetim Tarihi Açısından Vakıf Sistemi ve Eğitim Yönetimine Katkısı - Dr.Vahdettin AYDIN

Türkiye'de İç Borç Stoğundaki Değişimin Analizine Yönelik Bir Regresyon Analizi Çalışması - Dr.Ali YAVUZ

Ekonomik  Gelişme  ve  Demokratik  İstikrar, Bir Sosyal Bilim Tartışması ve Almanya'nın Deneyimleri - Prof.Dr. Werner Vaeth, Çeviren: Yrd.Doç.Dr.Faruk TURHAN