Yıl: 2002 Cilt: 7 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2002 Cilt: 7 Sayı: 2)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Osmanlı Tarihinde Vergi İsyanları -I- - Prof.Dr.Coşkun Can AKTAN, Araş.Gör.Dilek DİLEYİCİ, Araş.Gör.Özgür SARAÇ

The Use of Marketing Information Systems In Small and Medium Size Health Care Organizations - Assoc.Prof.Dr.Mustafa TANYERI, Assist.Prof.Dr.Figen A. YEŞILADA, Dr.Tahir YEŞILADA

Internet Teknolojisi Açısından İşletmeler Arası Elektronik Ticaret ve Aracı Pazarlar - Doç.Dr.Hasan Kürşat GÜLEŞ, Yrd.Doç.Dr.Adem ÖĞÜT, Arş.Gör.Hasan BÜLBÜL

Verimlilik Ücret İlişkisinin Analizi - Doç.Dr.Hüseyin AKYILDIZ, Yrd.Doç.Dr.Mevlüt KARABIÇAK

Hemşire Görevlendirme ve Çizelgeleme Sorununa Bir Model Önerisi - Doç.Dr.İbrahim GÜNGÖR

Öğrenme Eğrilerinin Yönetim Kararlarında Kullanılması Açısından Genel Bir Değerlendirme - Doç.Dr.Recep GÜNEŞ

Gelir Vergisi Uygulamasında Menkul Sermaye İradı Kavramı - Yrd.Doç.Dr.Ahmet TEKİN

İMKB'da Ocak Etkisi, Etkinin Sürekliliği, Firma Büyüklüğü ve Portföy Denkleştirmesi Üzerine Deneysel Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Gökhan ÖZER, Arş.Gör.Murat ÖZCAN

Politik Yaşamda Pazarlama Yaklaşımları - Yrd.Doç.Dr.Gül (Güdüm) BAYRAKTAROĞLU

Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Siyasette Uygulanabilirliği - Yrd.Doç.Dr.Harun DEMİRKAYA

Osmanlı Madeni Para Rejiminde Enflasyona Yol Açması Bakımından Tağşişler ve Sebebleri - Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KALELİ

Ekonomik Krizin Yaşama Tarzı Üzerindeki Etkileri (Isparta Örneği) - Yrd.Doç.Dr.Kamil KAYA

Türk Vergi Yasalarında Yatırım İndiriminin Yeri -I- - Yrd.Dr.M.Serdar ATAY

İktisadi Gelişmede Girişimciliğin Rolü-Karşılaştırmalı Bir Analiz: Erzurum-Denizli (I) - Yrd.Doç.Dr.Ö.Selçuk EMSEN, Yrd.Doç.Dr.Ayşe İRMİŞ, Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul DELİKTAŞ

Türkiye İçin Laffer Eğrisi'nin Tahmini (1979-2000) - Yrd.Doç.Dr.Seyhun DOĞAN

Parasal Hedefleme, Enflasyon Hedeflemesi ve Enflasyonist Bekleyişler: Türkiye Ekseninde Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr.Şeref KALAYCI

Grup Teknolojisi Hücrelerinin Tasarımı ve Amaç Programlama Yaklaşımının Uygulanması - Dr.Ediz ATMACA

Esnek Üretim Sistemlerinde Yükleme ve Rotalama Problemleri İle İlgili Literatür Araştırması - Öğr.Gör.Ediz ATMACA, Prof.Dr.Serpil EROL

Yerel Yönetimlerin Bölgesel Kalkınmadaki Etkinliği: Göller Bölgesi Uygulaması - Dr.Mustafa BİLGİN

İdari İşlemin Unsurlarında Takdir Yetkisinin Varlığı Sorunu - Öğr.Gör.Fatih KIRIŞIK, Arş.Gör.Nizamettin AYDIN

Simulation of Providing The Electric Need of Residence By The Use of The Wind Energy In İzmir-Turkey - Associate Prof.H.Ahmet AKDENİZ, Faruk  DURMAZ