Kayfor15 Özel Sayısı

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2017 Cilt: 22 Kayfor15 Özel Sayısı)

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Sunuş: 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumunun Ardından

Murat OKCU - Hüseyin GÜL - Hakan Mehmet KİRİŞ - Nilüfer NEGİZ - Elvettin AKMAN

01 - 6360 Sayılı Kanunla Kurulan Büyükşehirlerde Dijitalleşme Çabaları: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Örneği

Oral KARAKAYA - Dr. Kaan GAYTANCIOĞLU

02 - Bilgi Toplumunda Dijital Bölünme: Bilişim ve İletişim Teknolojileri Kullanım Yetenekleri Üzerinden Bir Tartışma

Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN - M. Tuğba ERDEM

03 - Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Akıllı Su Yönetimi Uygulamaları: Tekirdağ Örneği

Dr. Şafak BAŞA - Sema KURT

04 - Sağlık Hizmetlerinde Dijitalleşme: Sağlık Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Kullanılması

Yrd. Doç. Dr. Tekin AVANER - Arş. Gör. Dr. Recep FEDAİ

05 - Avrupa’da Akıllı Kent Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Çanakkale’nin Akıllı Kente Dönüşümünün Analizi

Ayça Gül - Yrd. Doç. Şermin ATAK ÇOBANOĞLU

06 - Türkiye’de Yeni Toplumsal Hareketlerin Dönüşümünde Sosyal Medyanın Rolü

Yrd. Doç. Dr. Firdevs KOÇ

07 - Sosyal Medya ve Siyasal Davranış İlişkisi

Arş. Gör. İsmail DURSUNOĞLU

08 - İlköğretim Ders Kitaplarında Bilişim Teknolojisi

Prof. Dr. Firdevs GÜMÜŞOĞLU

09 - Su Kayıplarının Önlenmesinde Teknoloji Kullanımı: Büyükşehir Belediyelerinde SCADA Uygulaması

Yrd. Doç. Dr. Hüsniye AKILLI - Doç. Dr. Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN

10 - Belediye Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Sunumu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi E-Belediye Uygulamalarının Analizi

Yrd. Doç. Dr. Ülkü ARIKBOĞA

11 - İşe Alma Sürecinde Yeni Eğilimler: İngiliz Kamu Personel Sistemi Örneği

Öğr. Gör. Gülçin EROKSAL ÜLGER

12 - Kamu Kurumlarında Örgütsel Demokrasi Algısı (İş-Kur Isparta İl Müdürlüğü Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Murşit IŞIK

13 – Kent Kimliği İle İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TUNÇ - Dr. Aziz BELLİ - Yrd. Doç. Dr. Abdullah AYDIN

14 - Uluslararası Düzeyde Elektrikli ve Elektronik Atıkların (E-Atık) Ticareti ve Sorunlar

Doç. Dr. Ferhunde HAYIRSEVER TOPÇU

15 - Karmaşıklık Kuramı ve Kamu Yönetiminde Uygulanması: Yalova Kent İçi Ulaşım Hizmetlerinin Dijital Modelleme ve Simülasyonu

Murat KÖYLÜ - Prof. Dr. Murat ÖNDER

16 - Açık Yönetim Perspektifinde Sağlık Bakanlığında Bilgi Edinme Hakkı Uygulamasının Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ - Doç. Dr. Asım BALCI

17 - Dijital Çağda Eğitim: Olanaklar ve Uygulamalar Üzerine Bir Analiz

Prof. Dr. Bekir PARLAK

18 - Kadınların Dijital Olanaklara Uyumu: Türkiye Örneği

Öğr. Gör. Sibel DİNÇ

19 - Avrupa Birliği Akıllı Kent Uygulamaları ve Türkiye’deki Yansımaları

Doç. Dr. Ahmet UÇAR - Yrd. Doç. Dr. Sühal ŞEMŞİT - Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ

20 - Dijital Çağda Yerel Yönetimler

Doç. Dr. Şafak KAYPAK - Vedat YILMAZ - Muzaffer BİMAY

21 - E-Devlet ve E-Belediye: Kavramsal Çerçeve ve Türkiye'de Belediye Web Sitelerine Yönelik Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Ögr. Gör. Mehmet MECEK

22 – Türk Kamu Yönetiminde Bağımlılık Sorununu Aşmaya Yönelik Kanıt Temelli Anlayış ve Dijital Fırsatlar

Eren EROĞLU

23 - Dijital Çağda Davutoğlu Döneminden Günümüze Türk Dış Politikasının “Sıfır Sorun Söylemi” Bağlamında Analizi

Yrd. Doç. Dr. H. Emre ZEREN - Arş. Gör. E. Alper YILMAZ - Arş. Gör. Ahmet AKBULUT

24 - E-Devlet Uygulamalarının Hukuk Devletine Etkisi: Yeni Kamu İşletmeciliği Paradigması Üzerinden Bir Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI

25 - Büyük Verinin Kurumlarda Kullanımı

Yrd. Doç. Dr. Bekir AKSOY - Doç. Dr. Cenk BAYRAKÇI - Yrd. Doç. Dr. Eylem BAYRAKÇI - Yrd. Doç. Dr. Sinan UĞUZ

26 - Dijitalleşen Kamu Hizmetleri Açısından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TUNÇ - Dr. Aziz BELLİ - Yunus AYDOĞDU

27 - Dijitalleşme Söyleminin Kamu Yönetimi Disiplinine Olası Etkisi: 1950 Deneyiminden Yola Çıkan Bir Öngörü

Elifcan ALTINIŞIK

28 - Kamu Sektörü Performansa Dayalı Ücretlemede Dijital Etkileşim (PTT Örneği)

Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN - Yunus Emre ÇETİN

29 - Küreselleşme Sürecinde Kent Pazarlama Stratejisi Olarak Kente Özgü Değerlerin İletişim Ağlarında Kullanımı: Trabzon Örneği

Yrd. Doç. Dr. Suna ERSAVAŞ KAVANOZ - Arş. Gör. Nisa ERDEM

30 - Sosyal Medya Küçük Siyasal Partiler Açısından Yeni İmkânlar Sunuyor mu?

Yrd. Doç. Dr. Levent YILMAZ - Arş. Gör. Erhan EZİCİ

31 - Sosyal Medya Üzerinde Veri Analizi: Twitter

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALBAYRAK - Dr. Kamil TOPAL - Öğr. Gör. Volkan ALTINTAŞ

32 - E-Devlet Uygulaması Olarak EBYS’nin Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi EBYS Örneği

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN - Yrd. Doç. Dr. Tekiner KAYA

33 - Kamu Politikalarının Belirlenmesi ve Uygulanmasında Büyük Veri

Turgay ALTUN - Fatih ŞAHİN - Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ

34 - Azerbaycan Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Kapsamında E-Devlet Uygulamaları

Doç. Dr. Murtaza HASANOĞLU

35 - Black Box Application In Public Transportation As An Intelligent Transport System and The Results of Driver Performance: The Case of Istanbul Electricity, Tramway and Tunnel Administration (IETT) Black Box Project

Dr. Hicran HAMZA ÇELİKYAY - Arif EMECEN - Recep KADİROĞLU

36 - Panoptikon: Demokrasi Ekseninde Realiteden Kurgusala Doğru Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. Ümmühan KAYGISIZ

37 - Gönüllü İtfaiyecilik Örneğinde Türkiye’de Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım

Doç. Dr. Ethem Kadri PEKTAŞ

38 - Büyük Veri Analizi Temelinde Türkiye’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) İle Kamu Yönetimi (KY) Bölümleri Sıralaması ve Değerlendirmesi

Doç. Dr. Hakan Mehmet KİRİŞ - Prof. Dr. Hüseyin GÜL

39 - E-Devlet Ana Kapıları Üzerine İnceleme: Türkiye ve Seçilmiş Ülkeler

Arş. Gör. Esma YÜRÜK - Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ

40 - Kamu Güveni İnşasında Kurumların Rolü: BİMER Örneği

Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU DURKAL - Öğr. Gör. Hatun KORKMAZ

41 - Sanal Mekânda Yerel Çevre Hareketleri: Türkiye’de HES Karşıtı Mücadeleler Üzerine Bir İnceleme

Prof. Dr. Mihriban ŞENGÜL - Arş. Gör. Gündüz AKSU KOCATÜRK - Feride BİLGİLİ

42 - Amerikan Sosyal Medyasında Göçmen Karşıtlığı ve Dijital Nefret Söylemi: Twitter Özelinde Bir İnceleme

Arş. Gör. Ayşe KALAV - Arş. Gör. Aliye Bilge CERTEL FIRAT

43 – Türkiye’de Büyük Veri ve Veri Madenciliğine İlişkin Politika ve Stratejiler: Ulusal Politika Belgelerinin İçerik Analizi

Doç. Dr. Özer KÖSEOĞLU - Yılmaz DEMİRCİ

44 - Dijital Ekonominin Yükselen Yüzü: Bitcoin’in Değeri İle Bilinirliği Arasındaki İlişkinin Analizi

Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU - Arş. Gör. Dr. Mehmet YİYİT - Asena Gizem GENÇ

45 - Siyasetin @ Hali: Dijital Çağda Siyasal Katılım

Dr. Süleyman GÜNGÖR

46 - Türkiye’de Kamu Çalışanlarının Dijital Ortamda Değerlendirilmesi: e-Sicil Modeli

Prof. Dr. Selma KARATEPE - Eray KARAMAN

47 - Kamu Yönetimi-Teknoloji İlişkisinin Sorgulanmasında Bir Araç: “Black Mirror” Dizisi

Arş. Gör. Şulenur ÖZKAN ERDOĞAN

48 - Türk Kamu Yönetiminde Yaşanan Dijital Dönüşümün Bürokratik İşlemlerin Azaltılması Üzerindeki Etkileri

Doç. Dr. İbrahim Ethem TAŞ - Kemal UÇACAK - Arş. Gör. Yeter ÇİÇEK

49 - Kamu Kurumlarında Sanal Kaytarma Olgusunun Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Adnan KARATAŞ - Yrd. Doç. Dr. Salih Börteçine AVCİ

50 - Dijital Diplomasi'nin Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Politik Yapıya Etkisi

Esra KÖSE

51 - Türk Kamu Yönetiminde Bürokratik İşlemlerin Azaltılmasında İnovasyona Dayalı Uygulamaların Önemi

Doç. Dr. İbrahim Ethem TAŞ - Kemal UÇACAK - Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN - Arş. Gör. Yeter ÇİÇEK

52 - Farklı Gelişim Düzeylerindeki Bireyler Üzerinde Internet Bağımlılığının Etkileri

Pınar KOÇ - Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALBAYRAK

53 – Türkiye’de Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanımı: Gazi Üniversitesi Örneği

Yrd. Doç. Dr. Ezgi SEÇKİNER BİNGÖL - Yrd. Doç. Dr. Hava TAHTALIOĞLU

54 - Web Sitelerinin Birer Diyalojik İletişim Aracı Olarak Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyeleri Örneği

Dr. Alev ASLAN

55 - Avrupa Birliği’ni Değişime Zorlayan Güç: Göç

Esra AKDOĞAN - Merve ATALAY